ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด : 50490000-3363

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายประพันธ์ สังข์ขาว โทร.5576

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมเมืองซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มี่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้ตัว มีการบริโภคที่มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าธรรมชาติและระบบที่มีอยู่จะบำบัดได้ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ทางอากาศและเสียงที่สูงเกินมาตรฐาน และปัญหาของเสียอันตรายที่ประชาชนทิ้งปะปนรวมกับขยะทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการของเสียอันตรายตามแนวทาง Roadmap เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการขับเคลืื่อนอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากบ้านพักอาศัย ชุมชน สถานศึกษา ปั้มน้ำมัน ศาสนสถานและอาคารสำนักงาน โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้งที่แหล่งกำเนิด

50490600/50490600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยที่เกิดจากพิษภัยของมูลฝอยอันตราย 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และเพิ่มรอบการจัดเก็บให้มากขึ้น เพื่อนำไปรีไซเคิล บำบัด หรือกำจัดอย่างถูกวิธี 3. ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอนอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนทิ้ง โดยกำหนดจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายให้ทิ้งได้สะดวกและง่ายในการจัดเก็บ

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปและนำไปทิ้งในถังรองรับมูลฝอยอันตรายที่จุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่ได้จัดเตรียมไว้ ได้แก่ ชุมชนทุกชุมชน หมู่บ้านจัดสรรนำร่อง จำนวน 10 หมู่บ้าน สถานศึกษา ปั๊มน้ำมัน ศาสนสถาน และอาคารสำนักงาน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ โดยกำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน) เพื่อให้มูลฝอยอันตรายถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ประเภทของมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-22)

100.00

22/8/2563 : -จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 63 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 450 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ส.ค.63 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14,570 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.79 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 105.66 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 102.39 (2020-07-25)

102.39

25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 4 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 ได้จำนวน 550 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ได้จำนวน 510 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 ได้จำนวน 660 กิโลกรัม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 ได้จำนวน 600 กิโลกรัม และ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 ได้จำนวน 890 กิโลกรัม รวมเดือนกรกฎาคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 3,210 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.ค.63 รวมจำนวน 14,120 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.79 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 102.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.71 (2020-06-25)

75.71

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 2 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 490 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม รวมเดือนมิถุนายน 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,140 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มิ.ย.63 จำนวน 10,910 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.80 (2020-05-27)

67.80

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 3 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 600 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 480 กิโลกรัม ครั้งที่3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมเดือนพฤษภาคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,620 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน พ.ค.63 จำนวน 9,770 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 67.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.56 (2020-04-25)

56.56

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 520 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 470 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 530 กิโลกรัม และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 400 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 130 กิโลกรัม รวม 5300 กิโลกรัม รวมเดือนเมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอย อันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 2,050 กิโลกรัม -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน เม.ย. 63 จำนวน 8,150 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 56.56

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.33 (2020-03-25)

42.33

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 680 กิโลกรัม และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มี มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมทั้งจำนวน 1,870 กก. -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน มี.ค. 63 จำนวน 6,100 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 42.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.35 (2020-02-25)

29.35

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม.และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 1,470 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.พ..63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 4,230 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.46 (2020-01-31)

18.46

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 500 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ม.ค.63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,660 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 18.46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.99 (2019-12-25)

14.99

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 950 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ธ.ค.62 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,160 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 14.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 330 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 200 กก. โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้ว จำนวน 1,210 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 9.09

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟ 400 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน (กระป๋องสีสเปย์) 20 กก. จอทีวี 160 กก. รวมเป็น 780 กก. จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0856

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 15 : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 15 : 16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 15)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.60

100 / 100
2
7.30

100 / 100
3
9.80

100 / 100
4
16.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **