รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการบังคับภาษี : 5049-0858

ค่าเป้าหมาย 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ 100 : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
50.00
100
100 / 100
4
90.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีค้างชำระ จัดทำหนังสือเตือนค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่ดำเนินติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนฯที่ค้างชำระ - เดือน มิถุนายน มีลูกหนี้มาชำระ 2,700 บาท คงเหลือภาษีค้างชำระ 19,754.29 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่ดำเนินจัดเก็บหนี้ค้างตั้งแต่ ต.ค. 2562 - สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 285,085.96 บาท จากหนี้ค้างทั้งหมด 295,110.25 บาท คงเหลือหนี้ค้างชำระ 10,024.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.60 -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายต้องชำระภาษีภายในเดือนเม.ย.2563 กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือเดือนด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีจากภายในเดือนเม.ย. 2563 เป็นเดือน ส.ค. 2563 ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีประกาศขยายระยะเวลาในการชำระภาษี จากเดือน ส.ค. 2563 เป็นภายในเดือน ต.ค. 2563 ทำให้การดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 การบังคับภาษี หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขต คูณ 100 การให้คะแนน 1. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน 2. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน 3. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน 4. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน 5. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กองรายได้ตรวจสอบจำนวนลูกหนี้ภาษีที่ยังมิได้ดำเนินการบังคับภาษีและลูกหนี้ภาษีที่ยังมิได้ดำเนินการบังคับภาษีและลูกหนี้ภาษีที่ได้ดำเนินการบังคับภาษีและลูกหนี้ภาษีที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีครบถ้วนแล้วของทั้ง 50 เขต และแจ้งข้อมูลแก่สำนักงานเขตกรณีตรวจพบว่าลูกหนี้ภาษีรายใดยังมิได้ดำเนินการบังคับภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))