ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบังคับภาษีเขตทุ่งครุ : 50490000-3361

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุภาวดี วันทานี 5571-5573

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้จัดทำโครงการบังคับภาษี เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ อันจะนำไปสู่การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว ครบถ้วน และ เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น และ สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50490500/50490500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพ่ื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายได้ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วฝ่ายรายได้ได้ดำเนินการดังนี้ 1.จัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นเงิน 285,085.96 บาท จากหนี้ค้างทั้งหมด 295,110.25 บาท คงเหลือหนี้ค้างชำระ 10,024.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.60 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการตามตัวชี้วัดที่ 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท 0808.3/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ให้มีการขยายระยะเวลาการชำระภาษีจากเดือน เมษายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ทำให้การดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คงเหลือลูกหนี้จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 19,754.29 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

2020-6-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที ประจำเดือนเมษายน 2563 - ภาษีบำรุงท้องทีมีผู้ชำระภาษีจำนวน 71 ราย เป็นเงินค่าภาษี 9,640.80 บาท คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 22,454.29 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งหนังสือเตือนค้างชำระ ลูกหนี้ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 จำนวน 260 ราย เป็นเงิน 295,110.25 บาท ปัจจุบันคงเหลือลูกหนี้ค้างชำระดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 6 ราย เป็นเงิน 39,597.15 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 71 ราย เป็นเงิน 9,640.80 บาท คงเหลือลูกหนี้ทั้งหมด 77 ราย เป็นเงิน 49,237.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.32

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-25)

8.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานตามโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หนังสือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีค้างชำระ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและสรุปผลตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3361

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3361

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0858

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ 100 : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **