รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน : 5049-0866

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ80 : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ80 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
50.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ/แผนงานพัฒนาชุมชน จำนวน 9 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24/1/2563 : จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬาชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 โดยจัดแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 5 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 5 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 3 ทีม และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬาหลังสวนธนบุรีรมย์ ในวันที่ 26 มกราคม 2563 มีกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 2 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 5 ทีม / 18/2/2563 : จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬามัสยิดดารุ้ลน่าอีม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 3 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 3 ทีม และจะจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬาเนี๊ยะมะตุลลอฮ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 จัดแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 3 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 3 ทีม / 2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุ เช่น การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ การคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการ ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-26/06/2563:เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน-มิถุนายน2563เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และจะเริ่มดำเนินภายหลังจากผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 10 แห่ง ของกลุ่ม คน 3 วัย ได้แก่ 1. เด็กและเยาวชน จัดแข่งฟุตซอล 2. ประชาชนทั่วไป จัดแข่งเซปัคตะกร้อ 3. ผู้สูงอายุ จัดแข่งเปตอง -ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 โดยดำเนินการที่ลานกีฬาจำนวน 10 แห่ง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับมาก ร้อยละ 99.78

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.ลานกีฬา หมายถึง สถานที่ออกกำลังกายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี จำนวน 10 แห่ง ที่สามารถใช้งานได้ 2.กิจกรรม หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาของกลุ่มคนสามวัยคือ 2.1 เด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล 2.2 ประชาชนทั่วไป จัดแข่งขันเซปัคตะกร้อ 2.3 ผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง 3.การสำรวจความพึงพอใจ ต้องดำเนินการจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาจากลานกีฬาครบทั้ง10แห่ง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.จำนวนลานกีฬาที่จัดกิจกรรม x 100 หารจำนวนลานกีฬาทั้งหมด (10 แห่ง) 2.ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป x 100 หารผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.โครงการการพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 2.การประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม หมายเหตุ ลานกีฬาในพื้นที่เขตมี22แห่ง ไม่สามารถใช้การได้ ดังนี้ 1.ลานกีฬาของโรงเรียน 8 แห่ง 2.ลานกีฬาที่อยู่ระหว่างปรับปรุง4แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)