ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน : 50490000-3368

สำนักงานเขตทุ่งครุ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางเฉิดฉิน ยอดฉิม โทร. 5587-5589

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 10 แห่ง

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 2.เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1.เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง 2.เด็ก เยาวชนและประชาชน สุขภาพดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0866

ตัวชี้วัด : การพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ80 : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ80 : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **