ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน : 50490000-3368

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางเฉิดฉิน ยอดฉิม โทร. 5587-5589

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆซึ่งที่ผ่านมาได้มีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งลานกีฬา และส่งเสริมการจัดตั้งสโมสรกีฬาเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนใช้ในการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านกัฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านกีฬา และเป็นตัวแทนของพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากับพื้นที่เขตอื่นๆในกรุงเทพมหานคร อันเป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่ายของผู้สนใจด้านการกีฬา สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้สนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยได้ดำเนินการดังนี้ พัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 10 แห่ง

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อการแข่งขันที่เหมาะสม 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลานกีฬาในพื้นที่เขตทุ่งครุ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในลานกีฬาพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 10 แห่งของกลุ่มคน 3 วัย คือ 1. เด็กและเยาวชน จัดแข่งฟุตซอล 2. ประชาชนทั่วไป จัดแข่งเซปักตะกร้อ 3. ผู้สูงอายุ จัดแข่งเปตอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-21)

100.00

21/07/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 :จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา3วัย (ฟุตซอล,ตะกร้อ และเปตอง) ในลานกีฬา8แห่ง ได้แก่ (1)ลานกีฬาหลังสวนธนบุรีรมย์,(2)ลานกีฬาอาคารสงเคราะห์ฯซอยประชาอุทิศ90,(3)ลานกีฬาดารุนนาอีม,(4)ลานกีฬาเนี๊ยะมะตุลลอฮ์,(5)ลานกีฬาชุมชนดารีซีน,(6)ลานกีฬาสวนชานบ้าน,(7)ลานกีฬาโรงเรียนสหมุสลิมบำรุง และ(8)ลานกีฬาหมู่บ้านวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 79 ระหว่างวันที่ 24-30 มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุ และช่วยปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 :ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุ และช่วยปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุ เช่น การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ การคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการ ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ เป็นผลให้ต้องงดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-18)

50.00

18/2/2563 : จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬามัสยิดดารุ้ลน่าอีม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 3 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 3 ทีม และจะจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬาเนี๊ยะมะตุลลอฮ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 จัดแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 3 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 3 ทีม

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬาชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 โดยจัดแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 5 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 5 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 3 ทีม และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬาหลังสวนธนบุรีรมย์ ในวันที่ 26 มกราคม 2563 มีกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 2 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 5 ทีม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่าย3วัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : จัดประชุมคณะกรรมการลานกีฬาในการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0866

ตัวชี้วัด : การพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ80 : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ80 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **