รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมคลองบางมด : 5049-0867

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ80 : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ80 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
70.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมคลองบางมด จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24/1/2563 : ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว" / 18/2/2563 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4) มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98 / 2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-26/06/2563:เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน-มิถุนายน2563เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และกำลังพิจารณาวันดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ตอนที่ 5 “สายน้ำเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง” ในวันที่ 25-27 ก.ย.2563 ณ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์พื้นที่ริมคลองบางมดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชมวิถีชีวิตริมคลองบางมด 2.กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจำหน่วยอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน 3.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น การแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอด มวยทะเล

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.นับจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมคลองบางมด 2.ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป x 100 หารผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.โครงการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลองบางมด (ไม่ได้ขอจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน) 2.การประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)