ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลองบางมด : 50490000-3369

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางปัญญาวรรณ นวมนาม โทร. 5587-5589

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทุ่งครุได้เล็งเห็นประโยชน์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลองบางมด จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มนักวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้น

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลองบางมด 2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางจักรยานและทางเรือ 3.เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

1.มีกิจกรรมเดินวิ่งชมวิถีชีวิตริมคลองบางมด 2.มีกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน 3.มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น การแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอด มวยทะเล เป็นต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : :ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 :ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคติดต่ออันตรายระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้จำเป็นต้องขออนุมัติงดการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน2563

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-18)

70.00

18/2/2563 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4) มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว"

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 :จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพชมวิถีชีวิตริมคลองบางมด "Bangkok Canal Run" ในตอนเช้าของวันที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 100 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : สำรวจเส้นทางริมคลองบางมดร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม และจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนที่อยู่ริมคลองบางมด และกลุ่มตลาดมดตะนอย และตลาดกัมปงในดงปรือ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจเส้นทางริมครองบางมดร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมสร้างความเข้าใจชุมชนที่อยู่ริมครองบางมดฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0867

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมคลองบางมด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ80 : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ80 : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **