ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง : 01000000-2414

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวณริณทร์ธร โพธากุล โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทด้านนิติบัญญัติ มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ตลอดจนการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของสภากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเรื่องญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ คำขอแปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร และการประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในตามวิถีแห่งระบอบประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 20 ปี จำนวน 35 คน เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญและรากฐานของการพัฒนาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลองอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในฐานะสภานิติบัญญัติของท้องถิ่น และให้สวมบทบาทสมมติเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยได้รับผลตอบรับในทางบวกจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้กลุ่มเยาวชนเป้าหมายให้มีความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการมุ่งสู่ความเป็นเมืองธรรมาภิบาลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ต่อไป

01000600/01000600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในฐานะผู้แทนของประชาชนในการเสนอข้อคิดเห็น ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองที่สามารถเชื่อมโยงไปยังฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครได้ 3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียนและประชาคมที่เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเป็นสมาชิก

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 20 ปี ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพื่อสวมบทบาทเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน รวมจำนวน 65 คน และจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานครจำลอง จำนวน 1 ครั้ง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 13 คน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งาน จำนวน 2 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-09-11)

25.00

11/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-08-24)

25.00

24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-24)

25.00

24/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-24)

25.00

24/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-25)

25.00

25/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-27)

25.00

27/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-27)

25.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบรรยายสรุปให้ความรู้สำหรับเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-02-24)

21.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบรรยายสรุปให้ความรู้สำหรับเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-30)

18.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

2019-12-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อสำหรับให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-28)

0.00

28/10/2562 : จัดทำโครงการเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การขออนุมัติจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภากรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0766

ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 10

ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
58.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **