รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร : 0100-0766

ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 23.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อสำหรับให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน โครงการประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการส่งเสริมความรู้ฯ : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

"ประเด็นข้อคิดเห็น" หมายถึง ปัญหาหรือข้อเสนอแนะได้รับจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ เยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชน ที่จะนำเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครผ่านประธานสภากรุงเทพมหานคร "ช่องทาง" หมายถึง จำนวนช่องทางที่ปฏิสัมพันธ์ โดยมีช่องทางที่เป็น Online เช่น เว็บไซต์ กับ Offline เช่น สภากรุงเทพมหานครจำลอง และการจัดเวทีสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน ตัวแทนจากกลุ่มชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนประเด็น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด