รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร : 0100-0766

ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 10

ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00
100
100 / 100
2
46.00
100
100 / 100
3
58.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อสำหรับให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน โครงการประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการส่งเสริมความรู้ฯ : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบรรยายสรุปให้ความรู้สำหรับเยาวชน โครงการประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ : อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมความรู้ฯ : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ โครงการประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบริหารสัญญานำข่าวขั้นสื่อต่างๆ ตาม TOR และแผนประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความรู้ฯ : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท และขอปรับค่าเป้าหมายจำวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหาคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้รับข้อคิดเห็นจำนวน 5 ประเด็น ผ่านทางเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ ซึ่งได้ทำหนังสือเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0100/ ลงวันที่ กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

"ประเด็นข้อคิดเห็น" หมายถึง ปัญหาหรือข้อเสนอแนะได้รับจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ เยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชน ที่จะนำเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครผ่านประธานสภากรุงเทพมหานคร "ช่องทาง" หมายถึง จำนวนช่องทางที่ปฏิสัมพันธ์ โดยมีช่องทางที่เป็น Online เช่น เว็บไซต์ กับ Offline เช่น สภากรุงเทพมหานครจำลอง และการจัดเวทีสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน ตัวแทนจากกลุ่มชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนประเด็น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๔ - การเมืองสีขาว
:๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ตาราง : 1.3 ข้อมูลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dd_distirctn_numberd_dater_reportinstall_planinstall_edp_percentrepair_planrepair_edp_percenten_noticeadddateupdatedate
11คลองเตย ( กท ๗๒๐๓ /61318 พ.ย.62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6310--40--ยังไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
22คลองสาน ( กท ๕๖๐๓ /216827 มี.ค. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕63512018113627.7777778 -2020-05-282020-05-28
33คลองสามวา ( กท ๘๓๐๓ /821126 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕632000010000ยังไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
44คันนายาว (กท ๘๐๐๓/-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
55จตุจักร ( กท ๖๕๐๓ /-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
66จอมทอง (กท ๗๕๐๓ /117424 ก.พ. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕633#DIV/0!312#DIV/0!ไม่ได้ส่งแผนฯ แต่รายงานผล2020-05-282020-05-28
77ดอนเมือง ( กท ๖๔๐๓/758230 ต.ค.62ส่งแผนฯ ปี ๒๕631821160024240.33333333 -2020-05-282020-05-28
88ดินแดง ( กท ๗๖๐๓ /7151ส่งแผนฯ ปี ๒๕63100050014028 -2020-05-282020-05-28
99ดุสิต(กท ๔๖๐๓ /-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
1010ตลิ่งชัน (กท ๕๙๐๓ /2191ส่งแผนฯ ปี ๒๕632400632539.68253968 - 2020-05-282020-05-28
1111ทวีวัฒนา ( กท ๘๖๐๓ /1987-ส่งแผนฯ ปี ๒๕635300800324 - 2020-05-282020-05-28
1212ทุ่งครุ ( กท ๘๘๐๓ /2497ส่งแผนฯ ปี ๒๕638000250002020-05-282020-05-28
1313ธนบุรี (๕๕๐๓/56086 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕63350036026272.77777778 - 2020-05-282020-05-28
1414บางกอกน้อย ( กท ๕๘๐๓/-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
1515บางกอกใหญ่ ( กท ๕๗๐๓ /1495ส่งแผนฯ ปี ๒๕63000180239132.7777778 - 2020-05-282020-05-28
1616บางกะปิ ( กท ๕๐๐๓/-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
1717บางขุนเทียน ( กท ๖๒๐๓ /710818 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6330001002323 - 2020-05-282020-05-28
1818บางเขน ( กท ๕๑๐๓ /2986ส่งแผนฯ ปี ๒๕63301653200394197 - 2020-05-282020-05-28
1919บางคอแหลม (กท ๖๙๐๓/653912 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕631000140117.857142857 - 2020-05-282020-05-28
2020บางแค ( กท ๘๗๐๓ /2135ส่งแผนฯ ปี ๒๕6330119397150531354 - 2020-05-282020-05-28
2121บางซื่อ (กท ๗๐๐๓ /2852ส่งแผนฯ ปี ๒๕63101381380140333237.8571429 -2020-05-282020-05-28
2222บางนา ( กท ๘๔๐๓ /1547ส่งแผนฯ ปี ๒๕63000120200166.6666667ไม่มีการติดตั้ง2020-05-282020-05-28
2323บางบอน ( กท ๘๙๐๓/92437 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕635000100172172 - 2020-05-282020-05-28
2424บางพลัด ( กท ๗๔๐๓/1791ส่งแผนฯ ปี ๒๕6380026224894.65648855 - 2020-05-282020-05-28
2525บางรัก ( กท ๔๓๐๓ /1529ส่งแผนฯ ปี ๒๕632018908095118.75 -2020-05-282020-05-28
2626บึงกุ่ม ( กท ๖๗๐๓/ 1745ส่งแผนฯ ปี ๒๕6300044170386.3636364 - 2020-05-282020-05-28
2727ปทุมวัน (กท ๔๔๐๓ /5288ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๔0000142#DIV/0!2020-05-282020-05-28
2828ประเวศ (กท ๗๓๐๓ /10350ส่งแผนฯ ปี ๒๕63100282820013065 - 2020-05-282020-05-28
2929ป้อมปราบฯ (กท ๔๑๐๓/1828ส่งแผนฯ ปี ๒๕63500503774 -2020-05-282020-05-28
3030พญาไท ( กท ๔๗๐๓/59777 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒5636000603660 - 2020-05-282020-05-28
3131พระโขนง ( กท ๔๙๐๓/573217 ต.ค. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕63203115580296370 - 2020-05-282020-05-28
3232พระนคร ( กท ๔๐๐๓/-- - - ---- -ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
3333ภาษีเจริญ ( กท ๖๐๐๓ /-- - - - --- -ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
3434มีนบุรี ( กท ๕๒๐๓ /698625 ต.ค. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6315000300807269 -2020-05-282020-05-28
3535ยานนาวา (กท ๔๕๐๓ /-- -07#DIV/0!-108#VALUE!ไม่ได้ส่งแผนฯ แต่รายงานผล2020-05-282020-05-28
3636ราชเทวี ( กท ๗๑๐๓ / 1708-ส่งแผนฯ ปี ๒๕635001208570.83333333 - 2020-05-282020-05-28
3737ราษฎร์บูรณะ ( กท ๖๓๐๓/1693ส่งแผนฯ ปี ๒๕6310001401089777.8571429 - 2020-05-282020-05-28
3838ลาดกระบัง ( กท ๕๓๐๓ /432223 เม.ย. 63 ส่งแผนฯ ปี ๒๕630681#DIV/0!30000ติดตั้งหรือซ่อมแซมรวมกัน 300 ดวง2020-05-282020-05-28
3939ลาดพร้าว ( กท ๖๖๐๓/ส่งแผนฯ ปี ๒๕630000530#DIV/0!2020-05-282020-05-28
4040วังทองหลาง ( กท ๘๒๐๓ /2155ส่งแผนฯ ปี ๒๕634800102105102.9411765 - 2020-05-282020-05-28
4141วัฒนา (กท ๘๕๐๓ /2353ส่งแผนฯ ปี ๒๕63353497150157104.6666667 - 2020-05-282020-05-28
4242สวนหลวง (กท ๗๗๐๓/--ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๔-0--59-ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
4343สะพานสูง ( กท ๘๑๐๓ /--ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๕0--0--ไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
4444สัมพันธวงศ์ ( กท ๔๒๐๓ /--ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๖-0--20-ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
4545สาทร ( กท ๖๘๐๓ /551025 ต.ค. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6315533100186186 - 2020-05-282020-05-28
4646สายไหม (กท ๗๙๐๓ /8435ส่งแผนฯ ปี ๒๕63220040022055 - 2020-05-282020-05-28
4747หนองแขม (กท ๖๑๐๓ /75456 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕634000110335304.5454545 - 2020-05-282020-05-28
4848หนองจอก ( กท ๕๔๐๓ /3198ส่งแผนฯ ปี ๒๕63720013500ยังไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
4949หลักสี่ (กท ๗๘๐๓ /573214 ต.ค 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕63110040002155.375 - 2020-05-282020-05-28
5050ห้วยขวาง (กท ๔๘๐๓ /2036ส่งแผนฯ ปี ๒๕63420040000ยังไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
5151สกบ. สนย. (กท ๐๙๐๔ /ส่งแผนฯ ปี ๒๕63-63#VALUE!-7531#VALUE!ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
52รวมทั้งหมด - - -12581146911089415630143.4734716 -2020-05-282020-05-28ตาราง : แบบรายงานการตรวจและแก้ไขพื้นที่เสี่ยง สนข. ปี 2563

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : แบบรายงานการตรวจและแก้ไขพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2563 การดำเนินการตามเงื่อนไขการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ 1.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 2.ติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด cctv 3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม 4.ตัดต้นไม้ 5.ทำความสะอาด 6.ดำเนินการอื่นนอกเหนือ

idm_ycheck_ndone_lightdoing_lightdone_cctvdoing_cctvdone_signdoing_signdone_treedoing_treedone_cleandoing_cleandone_otherdoing_othercrime_nadddateupdatedate
1 ตุลาคม 256244912011701022103821573552063550002020-06-152020-06-15
2 พฤศจิกายน 2562474600450434191933112363682240002020-06-152020-06-15
3 ธันวาคม 25624667900004791453501984161790002020-06-152020-06-15
4 มกราคม 25634904200166479284152481220002020-06-152020-06-15
5 กุมภาพันธ์ 25634414512100534732844496370002020-06-152020-06-15
6 มีนาคม 2563490420000534731950519110002020-06-152020-06-15
7 เมษายน 2563474600000614000000002020-06-152020-06-15
8 พฤษภาคม 256349042000061400030600002020-06-152020-06-15
9มิถุนายน47460000061400046000002020-07-292020-07-29
10กรกฎาคม49042000061400030600002020-08-272020-08-27
11สิงหาคม49042000061400049100002020-09-212020-09-21
12กันยายน47460000061400051100002020-11-242020-11-24ตาราง : ผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : จำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่ต้องดำเนินการแก้ไข 614 จุด ดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 เสร็จสิ้นทั้งหมด

idm_ycrimeriskareafixedamount_fixelectriclight_fixcctv_fixpublicitysign_fixtree_fixclean_fixother_fixincludeadddateupdatedate
1ต.ค.-6261449134700000002020-06-052020-06-05
2พ.ย.-62614521347363593383502372020-06-052020-06-05
3ธ.ค.-62614552273221542202101202020-06-052020-06-05
4ม.ค.-636145831201091510100542020-06-052020-06-05
5ก.พ.-63614614541091510100542020-06-052020-06-05
6มี.ค.-63614614000000002020-06-052020-06-05ตาราง : แบบรายงานการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง สนท. ปี 2563

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : แบบรายงานการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2563 ดำเนินการโดยสำนักเทศกิจตรวจสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่ ได้แก่ 1. ไฟฟ้าส่องสว่าง 2.กล้องวงจรปิด cctv 3.ต้นไม้ 4. ความสะอาด 5. สภาพ ความไม่เรียบร้อย อื่น ๆ

idm_ycheck_ndone_lightdoing_lightdone_cctvdoing_cctvdone_treedoing_treedone_cleandoing_cleandone_disorderdoing_disordercrime_nadddateupdatedate
1 ตุลาคม 2562122861406140614061400002020-06-152020-06-15
2 พฤศจิกายน 2562122861406140614061400002020-06-152020-06-15
3 ธันวาคม 2562122861406140614061400002020-06-152020-06-15
4 มกราคม 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
5 กุมภาพันธ์ 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
6 มีนาคม 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
7 เมษายน 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
8 พฤษภาคม 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
9มิถุนายน122861406140614061400002020-07-292020-07-29
10กรกฎาคม122861406140614061400002020-08-272020-08-27
11สิงหาคม122861406140614061400002020-09-212020-09-21
12กันยายน122861406140614061400002020-11-242020-11-24ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 1.1 ข้อมูลจำนวนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dd_districtn_nubberadddateupdatedate
11คลองสาน34342020-06-082020-06-08
22คลองสามวา97532020-06-082020-06-08
33คันนายาว97732020-06-082020-06-08
44จตุจักร88432020-06-082020-06-08
55จอมทอง62742020-06-082020-06-08
66ดอนเมือง47092020-06-082020-06-08
77ดินแดง31322020-06-082020-06-08
88ดุสิต20252020-06-082020-06-08
99ตลิ่งชัน76452020-06-082020-06-08
1010ทวีวัฒนา48762020-06-082020-06-08
1111ทุ่งครุ43992020-06-082020-06-08
1212ธนบุรี38512020-06-082020-06-08
1313บางเขน79892020-06-082020-06-08
1414บางแค69372020-06-082020-06-08
1515บางกอกใหญ่34882020-06-082020-06-08
1616บางกอกน้อย76282020-06-082020-06-08
1717บางกะปิ92132020-06-082020-06-08
1818บางขุนเทียน117012020-06-082020-06-08
1919บางคอแหลม23082020-06-082020-06-08
2020บางซื่อ42012020-06-082020-06-08
2121บางนา35232020-06-082020-06-08
2222บางบอน45262020-06-082020-06-08
2323บางพลัด39382020-06-082020-06-08
2424บางรัก14822020-06-082020-06-08
2525บึงกุ่ม77182020-06-082020-06-08
2626ปทุมวัน11202020-06-082020-06-08
2727ประเวศ88422020-06-082020-06-08
2828ป้อมปราบฯ14602020-06-082020-06-08
2929พญาไท27932020-06-082020-06-08
3030พระโขนง41682020-06-082020-06-08
3131พระนคร37562020-06-082020-06-08
3232ภาษีเจริญ66372020-06-082020-06-08
3333มีนบุรี97862020-06-082020-06-08
3434ยานนาวา18172020-06-082020-06-08
3535ราชเทวี12502020-06-082020-06-08
3636ราษฎร์บูรณะ34612020-06-082020-06-08
3737ลาดกระบัง102262020-06-082020-06-08
3838ลาดพร้าว69292020-06-082020-06-08
3939วังทองหลาง66632020-06-082020-06-08
4040วัฒนา52742020-06-082020-06-08
4141สวนหลวง32752020-06-082020-06-08
4242สะพานสูง62092020-06-082020-06-08
4343สัมพันธวงศ์6562020-06-082020-06-08
4444สาทร20192020-06-082020-06-08
4545สายไหม98042020-06-082020-06-08
4646คลองเตย20082020-06-082020-06-08
4747หนองแขม74062020-06-082020-06-08
4848หนองจอก148672020-06-082020-06-08
4949หลักสี่42802020-06-082020-06-08
5050ห้วยขวาง50502020-06-082020-06-08
5151สนย.525692020-06-082020-06-08
5251รวม3256912020-06-082020-06-08ตาราง : 1.2 ข้อมูลการสำรวจพื้นที่และจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dd_districtn_numberd_datesetting_planrepair_plansum_plann_noticeadddateupdatedate
11คลองเตยกท ๗๒๐๓/61318 ต.ค. 62104050-2020-06-082020-06-08
22คลองสานกท ๕๖๐๓/216827 มี.ค. 6351823-2020-06-082020-06-08
33คลองสามวากท ๘303/821126 พ.ย. 62200100300-2020-06-082020-06-08
44คันนายาวกท 8003/33457 พ.ค. 6334300334-2020-06-082020-06-08
55จตุจักร--000-2020-06-082020-06-08
66จอมทองกท 75๐๓/117424 ก.พ. 63303060-2020-06-082020-06-08
77ดอนเมืองกท ๖๔๐๓/758230 ต.ค. 6218600618-2020-06-082020-06-08
88ดินแดงกท ๗๖๐๓/715125 พ.ย. 256210500510-2020-06-082020-06-08
99ดุสิต--000-2020-06-082020-06-08
1010ตลิ่งชันกท 59๐๓/21911 เม.ย. 63246387-2020-06-082020-06-08
1111ทวีวัฒนากท 86๐๓/19879 เม.ย.6353800853-2020-06-082020-06-08
1212ทุ่งครุ กท ๘8๐๓/249730 เม.ย.6380250330-2020-06-082020-06-08
1313ธนบุรีกท ๕๕๐๓/56086พ.ย. 6335360395-2020-06-082020-06-08
1414บางกอกน้อย--000-2020-06-082020-06-08
1515บางกอกใหญ่กท ๕๗๐0/14957 เม.ย. 6340180220-2020-06-082020-06-08
1616บางกะปิ--000-2020-06-082020-06-08
1717บางขุนเทียนกท 62๐๓/710818 พ.ย. 6230100130-2020-06-082020-06-08
1818บางเขนกท ๕๑๐๓/29867 เม.ย. 6330200230-2020-06-082020-06-08
1919บางคอแหลมกท 69๐๓/653912 พ.ย. 6310140150-2020-06-082020-06-08
2020บางแคกท ๘๗๐๓/213530 มี.ค.6330150180-2020-06-082020-06-08
2121บางซื่อกท 70๐๓/28521 เม.ย. 6310140150-2020-06-082020-06-08
2222บางนากท ๘๔๐๓/15472 เม.ย. 6326120146-2020-06-082020-06-08
2323บางบอนกท ๘9๐๓/92437 พ.ย 6250100150-2020-06-082020-06-08
2424บางพลัดกท 74๐๓/179130 มี.ค. 638262270-2020-06-082020-06-08
2525บางรักกท ๔๓๐๓/152930 มี.ค. 632080100-2020-06-082020-06-08
2626บึงกุ่มกท ๖๗๐๓/17452 เม.ย. 6304444-2020-06-082020-06-08
2727ปทุมวัน กท ๔๔๐๓/184726 พ.ค. 630145145-2020-06-082020-06-08
2828ประเวศกท 7303/1035022 พ.ย.62100200300-2020-06-082020-06-08
2929ป้อมปราบฯกท 41๐3/182827 พ.ย.6355055-2020-06-082020-06-08
3030พญาไทกท 47๐๓/59777 พ.ย 626060120-2020-06-082020-06-08
3131พระโขนงกท ๔๙๐๓/573217 ต.ค. 622080100-2020-06-082020-06-08
3232พระนครกท 4003/267825 พ.ค. 630150150-2020-06-082020-06-08
3333ภาษีเจริญกท 6003/406621 พ.ค. 6314136150-2020-06-082020-06-08
3434มีนบุรีกท ๕๒๐๓/698625 ต.ค. 62150300450-2020-06-082020-06-08
3535ยานนาวากท 4503/40418 พ.ค. 630150150-2020-06-082020-06-08
3636ราชเทวีกท ๗๑๐๓/17088 เม.ย.635120125-2020-06-082020-06-08
3737ราษฎร์บูรณะกท 63๐๓/169327 มี.ค. 6310140150-2020-06-082020-06-08
3838ลาดกระบัง--000-2020-06-082020-06-08
3939ลาดพร้าวกท ๗๑๐๓/17088 เม.ย.635120125ติดตั้งหรือซ่อมแซมรวมกัน 300 ดวง2020-06-082020-06-08
4040วังทองหลางกท 63๐๓/169327 มี.ค. 6310140150-2020-06-082020-06-08
4141สะพานสูงกท ๘๑๐๓/17973 เม.ย. 63000ไม่ระบุแผนติดตั้งซ่อมแซม2020-06-082020-06-08
4242วัฒนากท 8503/23534 มี.ค. 6328150178-2020-06-082020-06-08
4343สวนหลวงกท 7703/373712 พ.ค. 6331118149-2020-06-082020-06-08
4444สัมพันธวงศ์--000-2020-06-082020-06-08
4545สาทร กท ๖๘๐๓/551025 ต.ค. 6215100115-2020-06-082020-06-08
4646สายไหมกท ๗๙๐๓/843521 พ.ย. 6022400422-2020-06-082020-06-08
4747หนองแขมกท ๖๑๐๓/7545 6 พ.ย. 6240110150-2020-06-082020-06-08
4848หนองจอกกท ๕๔๐๓/31982 เม.ย. 633640364-2020-06-082020-06-08
4949หลักสี่กท ๗๘03/573214 ต.ค. 621140004011-2020-06-082020-06-08
5050ห้วยขวางกท 48๐๓/20361 เม.ย. 6342400442-2020-06-082020-06-08
5151สำนักการโยธา--1001500015100-2020-06-082020-06-08
5251รวมทั้งหมด--17852664628431ส่งแผนแล้ว 44 เขต2020-06-082020-06-08ตาราง : บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตราย กทม.

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : บัญชีจัดเก็บรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายในเขตกรุงเทพมหานคร

idd_zonedistrictareapublic_placeprivateofficial_placetemple_areastate_enterpriseelsewhereoverpassbus_stopparksheltervacant_landcommerce_buildingentertainment_placebridgestreetbridgesandroadsfootpathalleyvillagetourist_attractionacademygovernmentintersectionpierpromenadefootpathandalleygardens_bridgesskytrain_stationtunnelundertheroadsports_centertransport_stationreligious_placeother_arealonely_nightlone_dayblind_spotdesolatedirtyold_buildingdamaged_lightobstructing_traffichomelessmingling_sourcemayhemextortionaccident_raccident_faccident_eaccident_saccident_taccident_oharasschaoticallydanger_animalslandmarkother_risksurveillancecleantree_pruningadjust_landscapedemolishcheck_cctvinstall_cctvrepair_cctvinstall_lightrepair_lightwarning_labelcoordinate_policetraffic_officerrelated_agenciessafety_equipmentd_dataadddateupdatedate
1กรุงเทพเหนือจตุจักร1291200000500000301002000000000010080624275445701002030100928713113972000002020-06-082020-06-08
2กรุงเทพเหนือดอนเมือง181800000431000000001504000000000000180000000000200000000000188100180180018000002020-06-082020-06-08
3กรุงเทพเหนือบางเขน85300003002010000000010000100000006020000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
4กรุงเทพเหนือบางซื่อ14813020312020002020100002000000000817420001400100000200001436101030157000002020-06-082020-06-08
5กรุงเทพเหนือลาดพร้าว64200000020000000030000000100000006060000000000000600000060600600060000002020-06-082020-06-08
6กรุงเทพเหนือสายไหม1210200002201000040020010000000000009011000000002000000100040000044440000002020-06-082020-06-08
7กรุงเทพเหนือหลักสี่1313000002020000000031000200300000000000000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
8กรุงเทพใต้คลองเตย1010000000000000000421000000300000000000000000000000000000000000077000007002020-06-082020-06-08
9กรุงเทพใต้บางคอแหลม25127600030205000600020601000000000024012400300000600000600001606112003013060002020-06-082020-06-08
10กรุงเทพใต้บางนา101000000310000000006000000000000000100000000000100000000000010100001001001010000002020-06-082020-06-08
11กรุงเทพใต้บางรัก2313550000111000002200070100800000001508000802101770000700001609001201150070002020-06-082020-06-08
12กรุงเทพใต้ปทุมวัน131300000200000000000010010180000000907010200002000000000001313000101012000002020-06-082020-06-08
13กรุงเทพใต้พระโขนง1201200000001600000000040000100000001047000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
14กรุงเทพใต้ยานนาวา96210000310100000000000220000100009301004000040000130000030000000100000002020-06-082020-06-08
15กรุงเทพใต้วัฒนา2220200000002000121024001123300000004010101000020000000000062001021200000002020-06-082020-06-08
16กรุงเทพใต้สวนหลวง87010001010000102030000000000000007030000001010000000000080200030101001002020-06-082020-06-08
17กรุงเทพใต้สาทร76100000030010001010000000000010004041000010000000000300010100110000000002020-06-082020-06-08
18กรุงเทพกลางดินแดง99000000120010000000010000400000009090000011100000000000010000010001000002020-06-082020-06-08
19กรุงเทพกลางดุสิต55000000110000011000000010000000005121101001000000000000020110130210000002020-06-082020-06-08
20กรุงเทพกลางป้อมปราบศัตรูพ่าย77000002110000001010000010000000007020000010000000000000011001010000001002020-06-082020-06-08
21กรุงเทพกลางพญาไท12120000050200000000320000000000000011120002250010000000000090000111103000002020-06-082020-06-08
22กรุงเทพกลางพระนคร24240000010000000524100100010000000001010000000009000000000010010000100000002020-06-082020-06-08
23กรุงเทพกลางราชเทวี88000001320000000100000001000000004010000010002000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
24กรุงเทพกลางวังทองหลาง1414000001002000000010030002000000001263213002221200000100001300001301301313010002020-06-082020-06-08
25กรุงเทพกลางสัมพันธวงศ์77000001110000010002000010000000007000000030020000002000000000000000000002020-06-082020-06-08
26กรุงเทพกลางห้วยขวาง151032000211010102010011111100000000131110000220510000110000150010000000900002020-06-082020-06-08
27กรุงเทพตะวันออกคลองสามวา32100000000110000000000100000000001001000000011000000000011210100011000002020-06-082020-06-08
28กรุงเทพตะวันออกคันนายาว88000001340000000000000000000000006420000000120000000000080430510066000002020-06-082020-06-08
29กรุงเทพตะวันออกบางกะปิ167810000020080500010000000000000007031000012030000000700000000000000000002020-06-082020-06-08
30กรุงเทพตะวันออกบึงกุ่ม88000001010010010040000000000000008031005013050000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
31กรุงเทพตะวันออกประเวศ30300000000030000000000000000000001001000000000000000200020000000000000002020-06-082020-06-08
32กรุงเทพตะวันออกมีนบุรี44000000010000000002010000000000001000200000001000000000042200400004000002020-06-082020-06-08
33กรุงเทพตะวันออกลาดกระบัง1412200002000000003260000000001000000000000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
34กรุงเทพตะวันออกสะพานสูง11110000031100000000400000020000000010110001000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
35กรุงเทพตะวันออกหนองจอก261862000400015007005100200000001000100000012201002000000601090000000280000002020-06-082020-06-08
36กรุงธนเหนือคลองสาน2220200005140100000251010100100000003010113010050000000000061210354333002002020-06-082020-06-08
37กรุงธนเหนือจอมทอง95400001020020001110000000000000004131011001110000000000021010020111000002020-06-082020-06-08
38กรุงธนเหนือตลิ่งชัน87100004000300000000000000100000007000000000000000000000071000610007000002020-06-082020-06-08
39กรุงธนเหนือทวีวัฒนา43100000020000000020000000000000004443041111010000000000040000000000000002020-06-082020-06-08
40กรุงธนเหนือธนบุรี77000000020000013100000000000000006240121044110000000000072022551311000002020-06-082020-06-08
41กรุงธนเหนือบางกอกน้อย2222000001110000021210002001010000000162511010133023000201000041001010411000002020-06-082020-06-08
42กรุงธนเหนือบางกอกใหญ่53100000000010020000100001000000004011100021110000000000052221000101000002020-06-082020-06-08
43กรุงธนเหนือบางพลัด87100001010010010030000000000000007041000000010000100000083100300006000002020-06-082020-06-08
44กรุงธนใต้ทุ่งครุ211218000001100002001108040210000000211303221120000000100000193231120322000002020-06-082020-06-08
45กรุงธนใต้บางขุนเทียน201800100021000016104000000030000010123100151044602000020000101030090613000002020-06-082020-06-08
46กรุงธนใต้บางแค19163000014300100300520000000000000011000001100000000000000000001100001100000002020-06-082020-06-08
47กรุงธนใต้บางบอน116410001121200100012000000000000005031011002110000001000020120031202000002020-06-082020-06-08
48กรุงธนใต้ภาษีเจริญ222200000150000000130300000000000000021040002100001100000000001800000100400000002020-06-082020-06-08
49กรุงธนใต้ราษฎร์บูรณะ76100001200100000110000010000000000000000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
50กรุงธนใต้หนองแขม1310120005001000020030002000000000001208100000000000000000001310410670000000002020-06-082020-06-08ตาราง : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

หน่วยงาน : สำนักงานเขตตลิ่งชัน

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตการปกครอง

idrisk_iddcoderisk_namerisk_typesolved_lightsolved_cctvsolved_postersolved_treepruningsolved_cleansolved_otherremarkadddateupdatedate
110190011019พื้นที่และอาคารร้างใกล้สวนอาหารตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี11111102020-06-102020-06-10
210190021019พื้นที่และอาคารร้างซอยทุ่งมังกร 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี11111102020-06-102020-06-10
310190031019ซอยราชพฤกษ์ 12 ถนน ราชพฤกษ์11111102020-06-102020-06-10
410190041019พื้นที่ริมทางเท้าฝั่งตรงข้ามซอยบรมราชชนนี 69 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี11111102020-06-102020-06-10
510190051019พื้นที่ซอยนาวิกโยธิน ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี11111102020-06-102020-06-10
610190061019พื้นที่หลังสนามกอล์ฟเสรี ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี11111102020-06-102020-06-10
710190071019จุดกลับรถเลียบถนนกาญจนาภิเษก ถนนพรานนก - พุทธมณฑล11111102020-06-102020-06-10
810190081019สะพานลอยแยกวัดชัยพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี11111102020-06-102020-06-10
910190091019สะพานลอยหน้าวัดมะกอก ถนนบรมราชชนนี11111102020-06-102020-06-10
1010190101019สะพานลอยหน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี11111102020-06-102020-06-10
1110190111019ซอยชักพระ 19 ถนนชักพระ11111102020-06-102020-06-10
1210190121019ซอยสวนผัก 29 ถนนสวนผัก11111102020-06-102020-06-10
1310190131019ซอยบรมราชชนนี 69 (หน้าหอพักพยาบาล)11111102020-06-102020-06-10
1410190141019สะพานลอยหน้าหมู่บ้านภานุ11111102020-06-102020-06-10
1510190151019โรงเรียนวัดโพธิ์21100102020-06-102020-06-10
1610190161019โรงเรียนฉิมพลี21100102020-06-102020-06-10
1710190171019โรงเรียนวัดตลิ่งชัน21100102020-06-102020-06-10
1810190181019โรงเรียนวัดอินทราวาส21100102020-06-102020-06-10
1910190191019โรงเรียนมหรรณพาราม21100102020-06-102020-06-10
2010190201019โรงเรียนโพธิสารพิทยากร21100102020-06-102020-06-10
2110190211019โรงเรียนสุวรรณพลับพลา21100102020-06-102020-06-10
2210190221019โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา21100102020-06-102020-06-10
2310190231019โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา21100102020-06-102020-06-10
2410190241019โรงเรียนเค็นซิงตัน21100102020-06-102020-06-10