ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2415

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพิรุณพร อินธะนู โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครจะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนผ่านทางสภากรุงเทพมหานคร

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและผลการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบ 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรสำคัญหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันจะช่วยเสริมสร้างและกระตู้นให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนากรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภากรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้ทราบ ในรูปแบบ 2 ภาษา เพื่อให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายและได้ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีเอาไว้ และจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขยายเวลาส่งมอบงาน เนื่องจากการจัดงานแถลงข่าว ครั้งที่ 2 จะจัดงานวันที่ 3 กันยายน 2563 จึงต้องขยายเวลาส่งมอบงานออกไป 10 วัน จากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 10 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ขยายเวลาส่งมอบงานเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการจัดงานแถลงข่าว ครั้งที่ 2

** อุปสรรคของโครงการ :ขยายเวลาส่งมอบงานเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการจัดงานแถลงข่าว ครั้งที่ 2

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-07-30)

88.00

30/7/2563 : จัดงานแถลงข่าวครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 / อยู่ในขั้นตอนการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-26)

79.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบริหารสัญญานำข่าวขั้นสื่อต่างๆ ตาม TOR และแผนประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-05-19)

71.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบริหารสัญญานำข่าวขั้นสื่อต่างๆ ตาม TOR และแผนประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-27)

62.00

27/4/2563 : ทำสัญญาและติดตราสารเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-03-30)

54.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างเหมาผู้ประกอบการ โดยได้ผู้รับจ้างแล้ว คือบริษัท เจ บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด ตอนนี้กำลังทำร่างสัญญา เพื่อจะนัดบริษัทมาเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-27)

44.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-21)

35.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขรายละเอียด TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-19)

16.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-29)

8.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0766

ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 10

ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
58.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **