ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชน : 01000000-2416

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.นงนุช โมกขพันธ์ โทร.1125

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานครในการดำเนินการเรื่องญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอแปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลทางกฏหมาย ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ ตีความ ฯลฯ นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ยังมีอีกหน้าที่หน้าที่ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชน

01000800/01000800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 3. เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-06)

70.00

6/8/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาทเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาทเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท และขอปรับค่าเป้าหมายจำวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหาคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท และขอปรับค่าเป้าหมายจำวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหาคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท และขอปรับค่าเป้าหมายจำวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหาคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-21)

22.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากประธานสภาฯ และ ผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การติดตามประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2416

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2416

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0766

ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
58.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **