ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด : 02000000-2422

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.โชติกา คุ้มเหย้า โทร.1084

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภท ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563(ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือค่าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณรวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณรวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

2020-9-16 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีงบประมาณหลังปรับโอน โดยหักหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว และหักปรับลด 10% หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,028,832.-บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,459,756.96 บาท คิดเป็น 96%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-08-19)

68.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 67,543,105.-บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 45,930,563.78 บาท คิดเป็น 68.00%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-07-30)

67.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 67,528,405 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 45,157,470.26 บาท คิดเป็น 66.87%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-06-22)

64.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 67,528,405 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 43,412,832.79 บาท คิดเป็น 64.29%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-05-20)

57.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 67,498,405 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 38,604,818.70 บาท คิดเป็น 57.19%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-20)

48.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 70,477,405 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 34,090,568.07 บาท คิดเป็น 48.37%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-03-24)

36.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 70,901,850 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 25,493,488.37 บาท คิดเป็น 35.95%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-02-21)

28.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 70,901,850 บาท -มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 19,683,073.39 บาท คิดเป็น 27.76%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-01-22)

21.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 70,901,850 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 14,832,754.45 บาท คิดเป็น 20.92%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-20)

14.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 70,901,850 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,615,913.28 บาท คิดเป็น 13.56%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-20)

7.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 70,901,850 บาท -มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,755,524.29 บาท คิดเป็น 6.71%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 70,881,850.00 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,965,826.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 %

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมความพร้อมและมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:- ขอเงินงวด - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย - จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ติดตามและรายงานผลการดำเนินการเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:94%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลในภาพรวม และสรุปรายงานเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2422

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2422

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0866

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.00

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
64.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **