ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.6 กิจกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบหนังสือภายใน เพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม : 02000000-2434

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สิริพร พูพวง โทร.1063

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หนังสือราชการที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนาม เช่น คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเพื่อประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ต้องถูกต้องตามหลักสารบรรณ ข้อกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือราชการภายในสังกัด กทม.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือเมื่อพบข้อผิดพลาด มีการประสานแจ้งเจ้าของเรื่องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป คำนิยาม หนังสือภายใน หมายถึง หนังสือราชการหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนาม เช่น คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเพื่อประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ข้อผิดพลาด หมายถึง สำนวนที่ผิดจากข้อเท็จจริง พิมพ์ผิด รูปแบบไม่ถูกต้องตามหลักสารบรรณ และอื่นๆ ส่งคืนไปแก้ไข หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเซ็นรับคืนไปแก้ไขให้ถูกต้อง

02000400/02000400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามไม่มีข้อผิดพลาด 2.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรองหนังสือมีความละเอียดรอบคอบ 3.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

2020-9-16 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-21)

85.00

21/8/2563 : ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. – 20 ส.ค. 63 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม มีจำนวน 50 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 50 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-07-22)

87.00

22/7/2563 : ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 20 ก.ค. 63 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 59 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 59 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-06-24)

71.00

24/6/2563 : ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 23 มิ.ย. 63 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม มีจำนวน 69 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 69 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-21)

64.00

21/5/2563 : ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. – 20 พ.ค. 63 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม มีจำนวน 51 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 51 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-21)

58.00

21/4/2563 : ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 20 เม.ย. 63 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม มีจำนวน 61 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 61 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 22 มี.ค. 63 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม มีจำนวน 67 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 67 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-21)

43.00

21/2/2563 : ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. – 20 ก.พ. 63 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม มีจำนวน 67 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 67 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-23)

36.00

23/1/2563 : ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 62 – 22 ม.ค. 63 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 46 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 46 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2019-12-23)

29.00

23/12/2562 : ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2562 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 63 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 63 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-11-25)

22.00

25/11/2562 : ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2562 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม มีจำนวน 57 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 57 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-22)

15.00

22/10/2562 : ระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2562 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม มีจำนวน 54 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ)ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 54 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มเพื่อใช้บันทึกผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน และถ่ายสำเนาเอกสารหนังสือที่เสนอให้ ผว.กทม. ลงนาม เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบและพิจารณาความผิดพลาดของหนังสือที่เสนอให้ ผว.กทม. ลงนาม พร้อมปรับแก้ไขให้ถูกต้องจากเอกสารที่ถ่ายสำเนาไว้
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือสรุปเรื่องและเสนอความเห็น เพื่อเสนอผู้บริหารวินิจฉัยสั่ง และตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ ห.สผว.กทม.
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ห.สผว.กทม. พิจารณาหนังสือที่เสนอ และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง และลงนามเสนอ ลผว.กทม.
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:หากมีการแก้ไขหนังสือ ห.สผว.กทม. ส่งคืนกลุ่มงานฯ ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องมารับคืนไปแก้ไข
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เซ็นรับเรื่องคืนไปแก้ไขในทะเบียนรับเรื่องของธุรการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งปี
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0876

ตัวชี้วัด : 1.6 จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
71.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **