ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการ ประเมินบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร : 03000000-2453

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวปัทม์ธนพัฒน์ ลาภจึงเจริญ โทร. 1164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก. มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ในสายงานทั่วไป และสายงานวิชาชีพเฉพาะ แต่ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลด้านการประเมินบุคคลยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินมีข้อผิดพลาด และไม่มีฐานข้อมูลกลางที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ประกอบกับการเพิ่มนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ที่ให้ภาครัฐนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่องค์การดิจิตอล และยุทธศาสตร์แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี กองอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก. จำเป็นต้องจัดหาระบบ พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประเมินบุคคลให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการดำเนินงาน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการประเมินบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินบุคคลได้ รวมทั้งมีฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียกใช้ระบบรับรองคุณวุฒิฯ (ก.พ.) และเพื่อตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการได้ จึงเห็นควรดำเนินการจ้างเหมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

03020000/03020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการประเมินบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของกรุงเทพมหานครในทุกขั้นตอน 2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบการปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคล และการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการประเมินบุคคลของกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้สามารถเรียกใช้ระบบรับรองคุณวุฒิฯ (ก.พ.) และเพื่อตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการได้ 3 เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการประเมินบุคคลให้มีขีดสมรรถนะสูง สะดวก รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ สร้างมาตรฐานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรงตามความต้องการของข้าราชการผู้รับบริการ 4 เพื่อเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคลของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

การบริหารจัดการด้านการประเมินบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของกรุงเทพมหานครในทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพ มีระบบการปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคลที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการประเมินบุคคลของกรุงเทพมหานครได้ และสามารถเรียกใช้ระบบรับรองคุณวุฒิฯ (ก.พ.) และเพื่อตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการได้ ตลอดจนการให้บริการด้านการประเมินบุคคลให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ สร้างมาตรฐานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตรงตามความต้องการของข้าราชการผู้รับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-17)

10.00

17/04/2563 : ที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ก.ก. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการตามสำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :ที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ก.ก. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการตามสำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

** อุปสรรคของโครงการ :ที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ก.ก. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการตามสำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-18)

25.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเผยแพร่เอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-19)

20.00

19/2/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่เอกสาร e-bidding เพื่อการประชาพิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :มีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดทำให้การดำเนินการล่าช้าบ้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : ได้จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและลงนามใน TOR

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข ร่างขอบเขตของงานตามมติ ของคณะกรรมการพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-13)

10.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การปรับปรุงแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และจัดทำผังขั้นตอนกระบวนงานด้านการประเมินบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผูู้รับผิดชอบกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผูู้รับผิดชอบกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เริ่มสัญญาบริหารจัดการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การกำกับติดตามควบคุม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การตรวจรับงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2453

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2453

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0756

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีร่างบัญชีเงินเดือนของกรุงเทพมหานครและแนวทาง/วิธีการเปลี่ยนผ่านใช้บัญชีเงินเดือนฉบับเก่ากับฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **