ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร ผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร : 03000000-2454

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางสาวณัฏกา โสมสิน โทร 1459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1.1 มาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กำหนดให้การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น 1.2 ก.ก. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเป็นจำนวนมาก ก.ก. จึงได้มีมติ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ให้ขยายเวลาการใช้ระบบการประเมินระดับบุคคลแบบเก่า (ว5) โดยให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในรอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2556 และวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ขณะเดียวกันได้ให้ทดลองใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2555 ควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนจะประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละในวันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งผลการทดลองการใช้ระบบการประเมินฯ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2555 พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการหลายประการ เช่น ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอของผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ตัวชี้วัดผลงานที่ไม่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติราชการจริง การประเมินสมรรถนะที่สูงเกินความเป็นจริง และความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสารดำเนินการที่มีจำนวนมาก เป็นต้น จนส่งผลให้ข้าราชการเกิดอคติและคิดว่าเป็นภาระ 1.3 มติในการประชุม ก.ก. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เห็นชอบให้ขยายการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระดับบุคคลแบบเก่า (ว5) ไปจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของกรุงเทพมหานคร 1.4 ระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลระดับบุคคล และบัญชีเงินเดือน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่พบตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2555 และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหลักเกณฑ์ฯ 2) การทดลองการประเมินผลฯ กับเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ตามหลักเกณฑ์ฯ และวิธีการประเมินผลฯ ที่ได้รับการพัฒนา 3) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 4) การสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ก. เห็นว่าการพัฒนาระบบการประเมินผลฯ และการจัดทำบัญชีเงินเดือน ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการ โดยนำผลการศึกษาต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการใช้เป็นฐานข้อมูลออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและบัญชีเงินเดือน จึงได้กำหนดโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และจัดทำบัญชีเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะพัฒนาระบบการบริหารผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น

03060000/03060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และบัญชีเงินเดือนที่เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และร่างบัญชีเงินเดือน เพื่อนำเสนอ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ก.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-30)

90.00

30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ร่างบัญชีเงินเดือนของกรุงเทพมหานครและแนวทาง/วิธีการการเปลี่ยนผ่านการใช้บัญชีเงินเดือนฉบับเก่ากับฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-15)

90.00

15/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 จำนวน 1,947,000 บาท และคณะกรรมการตรวจรับรายงานผลการศึกษางวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว (รายผลการศึกษา เรื่องบัญชีเงินเดือนฯ) และสถาบันที่รึกษาขอขยายเวลาดำเนินการในงวดที่เหลือ

** ปัญหาของโครงการ :ตรวจรับได้ล่าช้ากว่ากำหนดจากที่กำหนดไว้ในแผนงาน เนื่องจากต้องปรับปรุงแก่ไขเนื้อหาสาระให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อยังประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :เร่งดำเนินการ แจ้งแก้ไข ปรับปรุงผลงานของที่ปรึกษาให้สมบูรณ์มากที่สุด

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-19)

80.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน คกก. ตรวจรับพิจารณาตรวจรับงวดที่ 2 ครั้งที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :คกก. ตรวจรับกำลังพิจารณาเนื้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานครในการจ้างที่ปรึกษา จึงจำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดและมีการปรับแก้ไขมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง อยู่ระหว่างเร่งรัดพิจารณาในครั้งที่ 4

** อุปสรรคของโครงการ :ล่าช้ากว่ากำหนด

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/07/2563 : อยู่ระหว่าง คกก. ตรวจพัสดุ พิจารณารายงานผลงวดที่ 2 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขและมีหนังสือแจ้งที่ปรึกษาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/06/2563 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ 1 จำนวน 649,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-19)

60.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณารายงานการศึกษาเบื้องต้น และมีมติเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาเรื่องโรคระบาดส่งผลต่อการทำงาร่วมกับ SASIN ซึ่งทำให้ประะสานงานล่าช้าบางส่วน

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาเรื่องโรคระบาดส่งผลต่อการทำงาร่วมกับ SASIN ซึ่งทำให้ประะสานงานล่าช้าบางส่วน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น โดย คกก.ตรวจรับ มีการประชุมพิจารณาครั้งที่ 1 เรียบร้อยโดยมีมติให้ที่ปรึกษาแก้ไขรายงานการศึกษาให้สมบูรณ์และแก้ไขภายใน 7 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงที่มีโรคระบาดเป็นเหตุให้ติดต่อประสานงานต้องระมัดระวังตามคำสั่งรัฐบาล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามในหนังสือสัญญาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สกก. กับ SASIN กำลังจัดส่งเอกสารเพื่อทำรายงานเบื้องต้นฉบับแรก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำร่างสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างที่ปรึกษา (ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้่ 1.ประกาศจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 2.คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เมื่อวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2563 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 4.สิ้นสุดการอุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงประกาศ TOR ในระบบ e-GP เพื่อรอให้ครบตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างการประชุม คกก. TOR ครั้งที่ 3 เพื่อกำหนดขอบเขตการจ้างงาน

** ปัญหาของโครงการ :มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องเช็คอย่างละเอียด ทำให้ใช้เวลานาน

** อุปสรรคของโครงการ :มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องเช็คอย่างละเอียด ทำให้ใช้เวลานาน

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-18)

20.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-18)

20.00

18/10/2562 : ได้รับอนุมัติงบประมาณและอยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขโครงการเพื่อขออนุมัติและร่าง คกก. จัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ขั้นตอนการร่าง TOR ยุ่งยาก ซับซ้อน

** อุปสรรคของโครงการ :ขั้นตอนการร่าง TOR ยุ่งยาก ซับซ้อน

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-18
สิ้นสุด :2019-10-18
ขั้นตอน 2
:พิจารณาข้อเสนอ และดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้าง และคัดเลือกผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-28
สิ้นสุด :2019-10-28
ขั้นตอน 3
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:85%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0756

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีร่างบัญชีเงินเดือนของกรุงเทพมหานครและแนวทาง/วิธีการเปลี่ยนผ่านใช้บัญชีเงินเดือนฉบับเก่ากับฉบับใหม่ จำนวน 1 ฉบับ

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **