ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝค.) : 04010000-3652

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ณริดา เภาประเสริฐ 1289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561-2565 และนโยบายผู้บริการกรุงเทพมหานคร

04010400/04010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 32 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 54 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 77 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 71,616,488.-บาท เบิกจ่าย 65,546,711.24 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.52 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,958,336.-บาท เบิกจ่าย 3,646,335.13.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.12 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 80,398,250.-บาท เบิกจ่าย 77,226,430.- บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 96.05 (กันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,171,820.-บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 24,997,008.-บาท เบิกจ่าย 24,996,552.55.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 11,002,395.-บาท เบิกจ่าย 11,002,395.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 67,210.-บาท เบิกจ่าย 67,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 หมายเหตุ เดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 กทม. มีโนบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายหมวด 01 และ 02 จากเงินยืมสะสม ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.28

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.14 (2020-08-31)

65.14

31/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - ส.ค. 2563 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 71,566,488.-บาท เบิกจ่าย 65,535,466.22 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.57 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 4,032,000.-บาท เบิกจ่าย 3,646,335.13.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 90.43 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 64,288,599.50 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 75.83 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 22,942,407.67.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 71.12 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 11,002,395.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.58 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 87,210.-บาท เบิกจ่าย 67,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 77.07 หมายเหตุ เดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 กทม. มีโนบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายหมวด 01 และ 02 จากเงินยืมสะสม ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 65.14

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.39 (2020-07-31)

67.39

31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - ก.ค. 2563 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 71,566,488.-บาท เบิกจ่าย 59,521,211.22 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 83.17 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 4,032,000.-บาท เบิกจ่าย 3,334,335.13.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 82.70 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 57,727,506.45 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 68.09 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 20,977,782.22.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 65.03 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 11,002,395.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.58 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 87,210.-บาท เบิกจ่าย 67,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 77.07 หมายเหตุ เดือน ก.ค. 2563 กทม. มีโนบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายหมวด 01 และ 02 จากเงินยืมสะสม ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 59.49

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.73 (2020-06-26)

59.73

26/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 72,121,488.-บาท เบิกจ่าย 52,922,414.22 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 73.38 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 3,024,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 86.97 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 49,584,579.45 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.49 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 18,800,331.90 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.28 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 10,895,795.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.27 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 87,210.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 54.13

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.13 (2020-05-27)

49.13

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - เม.ย. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 72,121,488.-บาท เบิกจ่าย 46,922,481.96 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 65.06 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 2,688,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 77.31 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 42,877,873.45 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.58 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 14,872,587.62 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 46.10 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 3,912,295.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 11.59 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 166,810.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 28.30 ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.87

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.42 (2020-04-27)

41.42

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - เม.ย. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่าย 40,986,487.96 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 52.59 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 2,016,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 57.98 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,886,200.-บาท เบิกจ่าย 34,645,367.28 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.81 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 14,643,593.43 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.39 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,661,795.-บาท เบิกจ่าย 3,912,295.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 11.62 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 166,810.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 28.30 ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.42

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.82 (2020-03-27)

35.82

27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่าย 35,150,107.96 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.10 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 2,016,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 57.98 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,975,700.-บาท เบิกจ่าย 29,630,354.60 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 34.87 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 12,480,625.90 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 38.69 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,574,295.-บาท เบิกจ่าย 3,912,295.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 11.65 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 166,810.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 28.30 ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.51

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.24 (2020-02-25)

26.24

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่าย 29,373,932.48 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 37.69 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 1,680,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 48.32 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,975,700.-บาท เบิกจ่าย 16,760,375.43 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 19.72 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 10,535,253.96 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.66 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,574,295.-บาท เบิกจ่าย 2,625,295.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7.82 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 166,810.-บาท เบิกจ่าย - บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 0 ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.82

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.33 (2020-01-30)

20.33

30/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่าย 23,699,517.32 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 30.41 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 1,344,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 38.65 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,975,700.-บาท เบิกจ่าย 11,496,197.83 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 13.53 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 8,432,676.70 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 26.14 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,662,295.-บาท เบิกจ่าย 2,281,195.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6.78 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 120,600.-บาท เบิกจ่าย - บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 0 ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.71

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.32 (2019-12-27)

12.32

27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่าย 17,837,355.81 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 22.89 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 1,008,000.-บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 28.99 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,975,700.-บาท เบิกจ่าย 5,839,211.42.-บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 6.87 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 6,560,032.43.-บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 20.33 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,676,100.-บาท เบิกจ่าย 2,132,195.-บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 6.33 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 119,600.-บาท เบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย - คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัด 9.62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.87 (2019-11-29)

7.87

29/11/2562 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 11,485,305.81 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 14.74 หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 3,477,000.-บาท " 672,000.- บาท " 19.33 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ " 84,975,700.-บาท " 1,474,840.52 บาท " 1.74 หมวดค่าสาธารณูปโภค " 32,260,800.-บาท " 4,555,982.93 บาท " 14.12 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง " 33,676,100.-บาท " 119,840.- บาท " 0.36 หมวดรายจ่ายอื่น " 225,600.-บาท " - บาท " - รวมทั้งสิ้น 232,558,200.-บาท " 18,307,969.26 บาท " 7.87 ร้อยละการเบิกจ่ายตามตัวชี้วัด 4.07

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.80 (2019-10-29)

1.80

29/10/2562 : รับโอนงบประมาณจาก สงม. 19,930,000.-บาท รวมงบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 151,012,200.-บาท ณ 29 ต.ค. 62 เบิกจ่าย งปม. เป็นเงิน 2,724,579.93 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3652

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3652

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0726

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝค.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.32

100 / 100
2
35.82

100 / 100
3
59.73

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **