ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.2 (2.2.2) การจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฝค.) : 04010000-3654

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส. อภิญญา นิสสัย 1290

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

04010400/04010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ของหน่วยงาน และจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

การจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินประจำปี ส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ได้ทันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - ไตรมาสที่ 1-3 ส่งรายงานได้ภายในกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 4 (ครบกำหนดส่ง 10 ต.ค. 2563) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด (สามารถส่งได้ทันภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - ส.ค. 2563 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - ไตรมาสที่ 3 ส่งรายงานได้ภายในกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 4 (ครบกำหนดส่ง 10 ต.ค. 2563) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด (สามารถส่งได้ทันภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - ก.ค. 2563 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - ไตรมาสที่ 3 ส่งรายงานได้ภายในกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 4 (ครบกำหนดส่ง 10 ต.ค. 2563) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด - (ส่งภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 3 (ครบกำหนดส่ง 10 ก.ค. 63) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด - (ส่งภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดส่งได้ภายในกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 (ครบกำหนดส่ง 10 ก.ค. 63) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด - (ส่งภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - เม.ย. 63 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดส่งได้ภายในกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 (ครบกำหนดส่ง 10 ก.ค. 63) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด - (ส่งภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 2 (ครบกำหนดส่ง 10 เม.ย. 63) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด - (ส่งภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 2 (ครบกำหนดส่ง 31 มี.ค. 63) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด - (ส่งภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-30)

28.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) - อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 2 (ครบกำหนดส่ง 31 มี.ค. 63) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด - (ส่งภายในกำหนด 31 ต.ค. 2562) 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 1 2. จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด (31 ต.ค. 62) ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 1. การจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 1) 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลัง ได้ทันภายในกำหนด ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 3. ความถูกต้องของข้อมูล ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-29)

50.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินของส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3654

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3654

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0728

ตัวชี้วัด : 2.2(2.2.2) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **