ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.3โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : 04010000-3657

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ 1282

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ" การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

04010000/04010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานผู้รับบริการในประเด็นต่างๆ เช่น ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (สลป.ได้รับทราบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (สลป.ได้รับทราบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/07/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ดำเนินการประมวลผลการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/05/2563 : สลป.ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการในหัวข้อที่ได้รับการประเมินต่ำที่สุด 2 อันดับ นำไปพัฒนาการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : สลป.ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการในหัวข้อที่ได้รับการประเมินต่ำที่สุด 2 อันดับนำไปพัฒนาการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : สลป.ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการในหัวข้อที่ได้รับการประเมินต่ำที่สุด 2 อันดับนำไปพัฒนาการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : สลป.ทราบผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 1 และเตรียมการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการสำหรับครั้งที่ 2 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : กองงานผู้ตรวจดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักคะแนนประเมินความพึงพอใจที่ สลป.กำหนดน้ำหนักคะแนน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : สลป.ได้นำส่งน้ำหนักคะแนนประเมินความพึงพอใจให้กองงานผู้ตรวจดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : กองงานผู้ตรวจราชการได้จัดทำร่างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อจัดทำแบบสอบถามที่ใช้ประเมินแต่ละหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : กองงานผู้ตรวจราชการ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : กองงานผู้ตรวจราชการ กทม.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :---

** อุปสรรคของโครงการ :---

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สลป.มาปรับปรุงการปฏิบัติงานในปี 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สลป.เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ สลป. โดย ผตร.
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:มหาวิทยาลัยส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ สลป.ครั้งที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:มหาวิทยาลัยรวบรวมสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ สลป. ครั้งที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กองงานผู้ตรวจราชการ กทม.ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สลป.ครั้งที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กองงานผู้ตรวจราชการ กทม.แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กทม.ครั้งที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กองงานผู้ตรวจราชการ กทม.แจ้งให้ สลป.อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเข้าสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:กองงานผู้ตรวจราชการ กทม.รวบรวมผลสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้ สลป.ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สลป.ทราบผลและรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3657

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3657

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0731

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **