ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(4) กิจกรรมเร่งรัดการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย : 04020000-3717

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

ส่วนวินัยและคดี โทร.

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร อย่างมีทักษะ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่พร้อมพิจารณา ระหว่างปี พ.ศ.2550 - 2561 ให้แล้วเสร็จ สำนวนไม่คั่งค้างรอใส่ข้อมูล

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย นิติกรผู้รับผิดชอบสำนวนการดำเนินการทางวินัยในช่วงที่กำหนดฯ ร้อยละ 55

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำนักงานการเจ้าหน้าที่รับสำนวนการดำเนินการทางวินัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่วนวินัยและคดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนรับเรื่อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาสำนวนด้วยความรวดเร็ว ภายในกรอบเวลา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้ากลุ่มงานพิจารณา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เสนอผู้อำนวยการส่วนวินัยและคดีพิจารณา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่พิจารณา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3717

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3717

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0773

ตัวชี้วัด : (4) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **