ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(4) กิจกรรมเร่งรัดการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย : 04020000-3717

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

46.39

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 46.39

ส่วนวินัยและคดี โทร.

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร อย่างมีทักษะ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่พร้อมพิจารณา ระหว่างปี พ.ศ.2550 - 2561 ให้แล้วเสร็จ สำนวนไม่คั่งค้างรอใส่ข้อมูล

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย นิติกรผู้รับผิดชอบสำนวนการดำเนินการทางวินัยในช่วงที่กำหนดฯ ร้อยละ 55

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.39 (2020-03-19)

46.39

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 46.39 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.88 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้า่งที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 86 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.81

** ปัญหาของโครงการ :////////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี////////////////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.87 (2020-02-20)

14.87

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลงร้อยละ 16.16 ตัวชี้วัด ที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 9.09

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.87 (2020-01-22)

14.87

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลงร้อยละ 16.16 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนนิการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 9.09

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.87 (2019-12-20)

14.87

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง 16.16 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจัางที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 9.09

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.87 (2019-11-19)

14.87

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ร้อยละ 16.16 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 9.09

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำนักงานการเจ้าหน้าที่รับสำนวนการดำเนินการทางวินัย
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ส่วนวินัยและคดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนรับเรื่อง
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาสำนวนด้วยความรวดเร็ว ภายในกรอบเวลา
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้ากลุ่มงานพิจารณา
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:เสนอผู้อำนวยการส่วนวินัยและคดีพิจารณา
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
:เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่พิจารณา
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 7
:เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3717

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3717

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0773

ตัวชี้วัด : (4) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 46.3900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.87

100 / 100
2
46.39

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **