ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(5) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : 04020000-3718

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 1324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยภารกิจงานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีความซับซ้อน อีกทั้งยังมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโลกได้เข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์จึงทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานเปลี่ยนแปลงไป เกิดการแข่งขันและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น จึงทำให้โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพิ่มขึ้น เกิดรูปแบบการทำงานใหม่ๆ มีบทบาทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีแนวคิดว่า การทำงานคือสิ่งจำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีวิต แต่ในปัจจุบันการทำงานมิใช่เพียงเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จอีกด้วย จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านการทำงาน ข้าราชการและบุคลากรต้องเผชิญกับภาระงานที่มากขึ้น เกิดการกระจายงานที่ไม่เหมาะสม ลักษณะสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีปัจจัยส่วนตัว ในด้านความเป็นอยู่ของครอบครัว ขาดความสมดุลในชีวิตการทำงานและด้านอื่นๆ รวมไปถึงความเครียดและปัญหาสุขภาพต่างๆ อันเนื่องมาจากต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้น ขาดการผ่อนคลาย และปัจจัยด้านสังคม ขาดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และเกิดช่องว่างระหว่างวัยมีความหลากหลายทาง Generation และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ ฯลฯ จากปัญหาดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากรในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาองค์กรที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต อันส่งผลให้ระยะห่างความแตกต่างของคนต่าง Generation นั้นลดลง และสามารถทำงานได้ ทำงานดี มีผลงานที่โดดเด่น สามารถพัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้นำและสามารถบริหารงานตามหลัก ธรรมภิบาล และสมรรถนะพึงประสงค์ (BMA Pro 21St Competency Model) จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการร่วมกันศึกษาและระดมความคิดในการค้นหากระบวนการ ในการแก้ไขปัญหาขององค์กรและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างเสริมความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ที่เหมาะสมกับองค์กรและความต้องการของบุคลากรในองค์กร

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในองค์กร ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร ๒.๓ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสุข สนุกกับงานที่ทำ ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ สถานที่เอกชน รวมจำนวนผู้เข้าร่วม การสัมมนาทั้งสิ้น 160 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 3 คน 2) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 100 คน 3) ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 47 คน 4) เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : สรุปผลการดำเนินการและรายงานผู้บริหารเพื่อทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลสำรวจความพึงพอใจและรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : ดำเนินการตามโครงการ "สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง" แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจและรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : มีการประชุมคณะทำงา่นฯ เพื่อดำเนินโครงการ "สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง" จำนวน 4 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-20)

40.00

20/5/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-20)

35.00

20/4/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-18)

30.00

18/3/2563 : 1.ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะทำงานและประสานโรงแรมสำหรับการจัดสัมมนาตามกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการสัมมนาฯ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ คณะกรรมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติโครงการและประสานโรงแรมสำหรับจัดสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบและสำรวจสถานที่จัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอ ขอความเห็นชอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการให้สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารและขออนุมัติงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงาน และเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ วิทยากร อาหาร และเครื่องดื่ม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุขของ สำนักงานการเจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ทอดแบบสอบถาม และประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำสรุปผลรายงานผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3718

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3718

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0774

ตัวชี้วัด : (5) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **