ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(5) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : 04020000-3718

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 1324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยภารกิจงานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีความซับซ้อน อีกทั้งยังมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโลกได้เข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์จึงทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานเปลี่ยนแปลงไป เกิดการแข่งขันและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น จึงทำให้โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพิ่มขึ้น เกิดรูปแบบการทำงานใหม่ๆ มีบทบาทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีแนวคิดว่า การทำงานคือสิ่งจำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีวิต แต่ในปัจจุบันการทำงานมิใช่เพียงเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จอีกด้วย จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านการทำงาน ข้าราชการและบุคลากรต้องเผชิญกับภาระงานที่มากขึ้น เกิดการกระจายงานที่ไม่เหมาะสม ลักษณะสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีปัจจัยส่วนตัว ในด้านความเป็นอยู่ของครอบครัว ขาดความสมดุลในชีวิตการทำงานและด้านอื่นๆ รวมไปถึงความเครียดและปัญหาสุขภาพต่างๆ อันเนื่องมาจากต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้น ขาดการผ่อนคลาย และปัจจัยด้านสังคม ขาดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และเกิดช่องว่างระหว่างวัยมีความหลากหลายทาง Generation และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ ฯลฯ จากปัญหาดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากรในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาองค์กรที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต อันส่งผลให้ระยะห่างความแตกต่างของคนต่าง Generation นั้นลดลง และสามารถทำงานได้ ทำงานดี มีผลงานที่โดดเด่น สามารถพัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้นำและสามารถบริหารงานตามหลัก ธรรมภิบาล และสมรรถนะพึงประสงค์ (BMA Pro 21St Competency Model) จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการร่วมกันศึกษาและระดมความคิดในการค้นหากระบวนการ ในการแก้ไขปัญหาขององค์กรและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างเสริมความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ที่เหมาะสมกับองค์กรและความต้องการของบุคลากรในองค์กร

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในองค์กร ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร ๒.๓ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสุข สนุกกับงานที่ทำ ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ สถานที่เอกชน รวมจำนวนผู้เข้าร่วม การสัมมนาทั้งสิ้น 160 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 3 คน 2) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 100 คน 3) ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 47 คน 4) เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอ ขอความเห็นชอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการให้สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารและขออนุมัติงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานงาน และเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ วิทยากร อาหาร และเครื่องดื่ม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุขของ สำนักงานการเจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ทอดแบบสอบถาม และประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำสรุปผลรายงานผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3718

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3718

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0774

ตัวชี้วัด : (5) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **