ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(6) กิจกรรมสำรวจอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน : 04020000-3719

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมหมาย แซ่อึ้ง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีการเครื่องไหวของอัตรากำลังอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เสียชีวิต ลาออก โอนออก เกษียณอายุ จึงจำเป็นต้องทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง และโครงสร้างอัตรากำลัง ให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง ส่วนบรรุจและแต่งตั้ง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงได้สรุปรายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่างข้าราชการ กรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านบริหารงาน บุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบการแจ้งอัตราว่างเสนอสํานักงาน ก.ก. เปิดสอบแข่งขัน และการเรียกรายงานตัวและบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามหน่วยงานที่มีอัตราว่าง

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้บริหาร/หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล

เป้าหมายของโครงการ

รายงานผลการวิเคราะห์ให้ผู้บริหาร/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่าง 11 อัตรา 2 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 35 อัตรา 9 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่าง รวม 11 ตำแหน่ง จำนวน 76 อัตรา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และขอแจ้งเพิ่มเติมการรายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่างต่อสำนักงาน ก.ก. รวม 24 ตำแหน่ง จำนวน 216 อัตรา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-27)

40.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-24)

40.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่าง รวม 13 ตำแหน่ง จำนวน 45 อัตรา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-26)

20.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่าง รวม 16 ตำแหน่ง จำนวน 60 อัตรา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บันทึกข้อมูลตำแหน่งว่าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการวิเคราะห์ให้ผู้บริหาร/หน่วยงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3719

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3719

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0775

ตัวชี้วัด : (6) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 5

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **