ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(10) โครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 : 04020000-3723

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐวัฒน์ ศิลปโสภาพันธุ์ โทร. 1324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความสลับซับซ้อนในตัวเองสูง และมีสายใยเชื่อมโยงกับมิติ อื่นๆ ของการบริหารงานภาครัฐโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินการคลัง การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ การบริหารเชิงเทคนิคเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารทุกมิติ ผู้ที่ทำหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ คือ บุคลากร ฉะนั้นกรุงเทพมหานครต้องพยายามพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถสนองตอบต่อทิศทาง และนโยบายของรัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแข่งขัน และเติบโตได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์ ขณะเดียวกันเพื่อให้บุคลากรทุ่มเทให้กับกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องสร้างระบบการให้สิ่งจูงใจที่สามารถผูกมัดบุคลากร ที่ “เก่ง ดี ร่าเริง และแข็งแรง” ให้อยู่ทำงานกับกรุงเทพมหานครนานๆ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงาน บุคคลของกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล โดยนอกจากจะพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เทคนิคในการปฏิบัติงานแล้ว การส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพราชการ ได้รับสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปแล้ว ยังส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้าง เกิดแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้าง ขวัญกำลังใจและเป็นการตอบแทนผู้กระทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรจึงได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการปฏิบัติงานและประพฤติตนดีเด่น ทั้งในด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน ยกย่องให้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมอบสลากออมสิน เข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกด้วย

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนยกย่องผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร(ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น 2 เพื่อตอบแทนผู้กระทำคุณความดีให้กับองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 250 คน ตามสัดส่วนจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียด จำนวน (คน) คัดเลือกได้ (คน) ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ น้อยกว่า 400 ลงมา 1 ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 401-800 2 ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 801-1200 3 ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 1201 - 2000 4

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : 1.ได้ขอความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายเงินรางวัล 2.ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานดังกล่าว ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับมอบรางวัล คือ ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ได้รับโ่ล่่พร้อมเข็มนคราภิรักษ์ และสลากออมสินมูลค่า 30,000 บาท ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับหน่วยงาน ได้รับใบประกาศพร้อมเข็มนคราภิรักษ์ และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 3.ขณะนี้ดำเนินการจัดส่งหนังสือทำเนียบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมแผ่น CD ภาพถ่ายให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น และหน่วยงานต่าง ๆ และผลสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่้มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญฯ ประจำปี พ.ศ.2562 อยู่ที่ 4.44 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบประกาศฯ ขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้รับการคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ 3 คน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-21)

50.00

21/5/2563 : ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-20)

35.00

20/4/2563 : เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-03-18)

28.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างเชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-20)

25.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอหลักเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนหลักเกณฑื

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนหลักเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแนวทางการคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่ม่/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:พิจาณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3723

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3723

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0779

ตัวชี้วัด : (10) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
28.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **