ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(10) โครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 : 04020000-3723

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวศิริพร ไทรชมภู โทร. 1324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความสลับซับซ้อนในตัวเองสูง และมีสายใยเชื่อมโยงกับมิติ อื่นๆ ของการบริหารงานภาครัฐโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินการคลัง การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ การบริหารเชิงเทคนิคเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารทุกมิติ ผู้ที่ทำหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ คือ บุคลากร ฉะนั้นกรุงเทพมหานครต้องพยายามพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถสนองตอบต่อทิศทาง และนโยบายของรัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแข่งขัน และเติบโตได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์ ขณะเดียวกันเพื่อให้บุคลากรทุ่มเทให้กับกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องสร้างระบบการให้สิ่งจูงใจที่สามารถผูกมัดบุคลากร ที่ “เก่ง ดี ร่าเริง และแข็งแรง” ให้อยู่ทำงานกับกรุงเทพมหานครนานๆ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงาน บุคคลของกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล โดยนอกจากจะพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เทคนิคในการปฏิบัติงานแล้ว การส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพราชการ ได้รับสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปแล้ว ยังส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้าง เกิดแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้าง ขวัญกำลังใจและเป็นการตอบแทนผู้กระทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรจึงได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการปฏิบัติงานและประพฤติตนดีเด่น ทั้งในด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน ยกย่องให้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมอบสลากออมสิน เข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกด้วย

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนยกย่องผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร(ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น 2 เพื่อตอบแทนผู้กระทำคุณความดีให้กับองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 250 คน ตามสัดส่วนจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียด จำนวน (คน) คัดเลือกได้ (คน) ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ น้อยกว่า 400 ลงมา 1 ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 401-800 2 ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 801-1200 3 ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 1201 - 2000 4

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนหลักเกณฑื

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนหลักเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแนวทางการคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่ม่/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:พิจาณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3723

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3723

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0779

ตัวชี้วัด : (10) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **