ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ : 04020000-3729

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คณะทำงาน (นางสาวจรรยา เกษแก้ว)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์องค์กร โดย SWOT Analysis แล้วพบว่าสำนักงานการเจ้าหน้าที่มีจุดแข็ง ที่บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามภารกิจ สามารถทำงานเป็นทีมและมีจิตบริการ (Servicce Mind) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโอกาส ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว แต่มีจุดอ่อนที่การบริหารจัดการองค์ความรู้แต่ละภารกิจยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย หรือองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผลสำรวจความต้องการของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อันดับที่ 1 หน่วยงานต้องการให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านวินัยข้าราชการและลูกจ้าง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานช่วงเปลี่ยนผ่านมาใช้ข้อบังคับฯ ใหม่ เนื่องจากยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจนเพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหา อุปสรรคและความยุ่งยากในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เช่น มีความยุ่งยากในการตรวจสอบและประสานหน่วยงาน เพื่อแก้ไขการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย การตอบข้อหารือหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฯลฯ จึงเห็นควรจัดทำโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของสำนักงาน การเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วงเปลี่ยนผ่านมาใช้ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากร บุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างและสามารถเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องได้ 2. เพื่อจัดทำบทเรียน/แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหาร ทรัพยากรบุคคลลูกจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." (จัดกิจกรรมวันที่ 26 สิงหาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้เกิดความล้าช้า

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ชะลอการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :มีการชะลอการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถามเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างทางเว็บไซต์ภายใน 24 ชั่วโมง และรวบรวมคำถาม/คำตอบ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมได้ภายใน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพร่ คำถาม/คำตอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ."

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือในส่วนราชการหลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพร่ คำถาม/คำตอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ."

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือในส่วนราชการหลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพร่ คำถาม/คำตอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ."

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : จัดทำแนวทางปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดช่องทางตอบคำถามทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" และเปิดช่องทางตอบคำถามเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" จำนวน 2 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เปิดช่องทางตอบคำถามเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตอบคำถามภายใน 24 ชั่วโมง และรวบรวมคำถาม/คำตอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างอย่างน้อย 2 เรื่อง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 10-15 คน (สนข. 5 ครั้ง/สำนัก 3 ครั้ง)
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รวบรวมเอกสารประกอบการตรวจสอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3729

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3729

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0785

ตัวชี้วัด : (16) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **