ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ : 04020000-3729

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

คณะทำงาน (นางสาวจรรยา เกษแก้ว)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์องค์กร โดย SWOT Analysis แล้วพบว่าสำนักงานการเจ้าหน้าที่มีจุดแข็ง ที่บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามภารกิจ สามารถทำงานเป็นทีมและมีจิตบริการ (Servicce Mind) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโอกาส ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว แต่มีจุดอ่อนที่การบริหารจัดการองค์ความรู้แต่ละภารกิจยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย หรือองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผลสำรวจความต้องการของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อันดับที่ 1 หน่วยงานต้องการให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านวินัยข้าราชการและลูกจ้าง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานช่วงเปลี่ยนผ่านมาใช้ข้อบังคับฯ ใหม่ เนื่องจากยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจนเพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหา อุปสรรคและความยุ่งยากในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เช่น มีความยุ่งยากในการตรวจสอบและประสานหน่วยงาน เพื่อแก้ไขการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย การตอบข้อหารือหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฯลฯ จึงเห็นควรจัดทำโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของสำนักงาน การเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วงเปลี่ยนผ่านมาใช้ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากร บุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างและสามารถเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องได้ 2. เพื่อจัดทำบทเรียน/แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหาร ทรัพยากรบุคคลลูกจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดช่องทางตอบคำถามทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" และเปิดช่องทางตอบคำถามเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" จำนวน 2 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เปิดช่องทางตอบคำถามเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตอบคำถามภายใน 24 ชั่วโมง และรวบรวมคำถาม/คำตอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างอย่างน้อย 2 เรื่อง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 10-15 คน (สนข. 5 ครั้ง/สำนัก 3 ครั้ง)
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รวบรวมเอกสารประกอบการตรวจสอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3729

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3729

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0785

ตัวชี้วัด : (16) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **