ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(19) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป : 04020000-3732

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวระพีพรรณ พุทธานุ (คณะทำงาน) โทร. 1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทม. ที่อยู่ในอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอแผนพัฒนาฯ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือ ที่ 52/63 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : ขออนุมัติโครงการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ กทม. สามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป ตามหนังสือ ที่ ที่ 1095/62 ลว. 11 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : จัดประชุมคกก.ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 และทำการทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม

** ปัญหาของโครงการ :////////////ไม่มี///////////

** อุปสรรคของโครงการ :////////////ไม่มี///////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :///////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงานฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3732

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3732

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0788

ตัวชี้วัด : (19) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **