ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(19) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป : 04020000-3732

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวระพีพรรณ พุทธานุ (คณะทำงาน) โทร. 1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทม. ที่อยู่ในอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วและได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ -จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป -จำนวนสำนวนดำเนินการทางวินัย(ทุจริต) -จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ(ทุจริต) ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2563 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-03)

85.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ -จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป -จำนวนสำนวนดำเนินการทางวินัย(ทุจริต) -จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ(ทุจริต) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 เข้าสู้ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนปฏิบัตืราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 มิติด้านพัมนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัมนาฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ได้แก่ -จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป -จำนวนสำนวนดำเนินการทางวินัย (ทุจริต) -จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ (ทุจริต) ประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-22)

60.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คะเเนนที่สำนักยุทศาสตร์และประเมินผลกำหนดเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 ขั้นตอน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งต้องนำเข้าข้อมูลผ่านระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-23)

50.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-22)

40.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอแผนพัฒนาฯ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือ ที่ 52/63 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : ขออนุมัติโครงการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ กทม. สามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป ตามหนังสือ ที่ ที่ 1095/62 ลว. 11 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : จัดประชุมคกก.ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 และทำการทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม

** ปัญหาของโครงการ :////////////ไม่มี///////////

** อุปสรรคของโครงการ :////////////ไม่มี///////////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :///////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงานฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3732

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3732

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0788

ตัวชี้วัด : (19) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **