ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.2/2.2 โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน : 04060000-3703

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวเบญจวรรณ เกตุเนตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

งานทะเบียนเป็นงานที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติใช้เป็นหลักฐานในการแยกตัวบุคคลที่เป็นคนต่างด้าวออกจากคนสัญชาติไทย การพิสูจน์ตัวบุคคลสัญชาติไทย ด้านการเมืองใช้เป็นหลักฐานในการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ด้านการศึกษาใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการศึกษาของชาติ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ด้านสาธารณสุขใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาอนามัยและการวางแผนครอบครัว ด้านการปกครองใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้งจังหวัด อำเภอ ตำบลและหน่วยงานปกครองท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพ การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับสัดส่วนของประชาชน ด้านสิทธิของประชาชนใช้เป็นเอกสารทางกฎหมาย เอกสารที่ก่อให้เกิดสิทธิ เช่น สัญชาติ สถานะครอบครัว (ได้แก่ สมรส หย่า รับรองบุตร รับบุตรบุญธรรม) แต่เนื่องจากมีการยกเลิก เปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านทะเบียนอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายปรับปรุงการให้บริการประชาชนในรูปแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการศูนย์รับคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อีกทั้งการปรับปรุงสำนักงานเขตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านระบบงานและการบริการประชาชน เพื่อเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นของกรมการปกครองเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทะเบียนให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรด้านการให้บริการประชาชนที่ดีที่สุด (Best Service Organization) สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทะเบียนขึ้น

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน 2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทะเบียนให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น 2.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการให้บริการกับหน่วยงานที่เป็นต้นแบบ 2.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม แบบไป – กลับ จำนวน 1 วัน ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานสำนักทะเบียนที่มีการพัฒนาสู่การเป็นสำนักทะเบียนดีเด่น ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ แบบพักค้าง จำนวน 4 วัน 3 คืน ณ สถานที่เอกชนต่างจังหวัด ทั้งสิ้น 75 คน ดังนี้ (1) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (2) ข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 10 คน (3) คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน (4) วิทยากร จำนวน 15 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินโครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนาโครงการโครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดําเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-14)

30.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนาโครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-12)

22.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร และสถานที่สัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : จัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนิโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:เขียนและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อดำเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
:จัดทำคู่มือการอบรม
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3703

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3703

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0745

ตัวชี้วัด : สปท.2/ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **