ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.6/กิจกรรมการให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร : 04060000-3708

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเบญจวรรณ เกตุเนตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) หมายถึง รถบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและคัดรับรองรายการทางทะเบียน การประเมินผลความพึงพอใจ โดยการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ซึ่งมีช่องทำเครื่องหมาย 5 ช่อง คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ระดับความสำเร็จของการให้บริการ กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 มีการกำหนด และดำเนินการออกนิเทศได้สำเร็จครบถ้วนตามแผน ระดับ 2 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 75 - 80 ระดับ 3 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 81 - 85 ระดับ 4 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86 - 90

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) หมายถึง รถบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและคัดรับรองรายการทางทะเบียน การประเมินผลความพึงพอใจ โดยการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ซึ่งมีช่องทำเครื่องหมาย 5 ช่อง คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

ระดับความสำเร็จของการให้บริการ กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 มีการกำหนด และดำเนินการออกนิเทศได้สำเร็จครบถ้วนตามแผน ระดับ 2 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 75 - 80 ระดับ 3 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 81 - 85 ระดับ 4 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86 - 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. จัดการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ ประกอบด้วย 1.1 การบรรยายและอภิปราย - หัวข้อ “นโยบายในการปฏิบัติงานและแนวทางในการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)” บรรยายโดย ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน - หัวข้อ “การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา” บรรยายโดย วิทยากรจากส่วนบริหารการทะเบียน - หัวข้อ “การปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา” บรรยายโดย วิทยากรจากส่วนบริหารการทะเบียน 1.2 ทดสอบความรู้หลังการบรรยาย ด้วยแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนผ่านการทดสอบ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 100 2. สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มารับบริการที่รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) จำนวน 120 คน ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 (งดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2563) ปรากฏผลดังนี้ 2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม - เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.33 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ผู้ใช้บริการ มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.33 อายุ 20 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.83 อายุระหว่าง 36 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 และมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.34 - การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.67 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.67 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.16 และอื่น ๆ (เช่น ปวช. ปวส. ประถมศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 22.50 - ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.83 พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 4.17 รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.33 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอื่น ๆ (เช่น แม่บ้าน ไม่ได้ทำงาน เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 1.67 2.2 การใช้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) - ใช้บริการเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 98.33 - มากกว่า 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.67 2.3 ช่องทางการรับทราบข้อมูลการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) - จากการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 22.50 - ป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานที่จอดรถบริการ คิดเป็นร้อยละ 34.17 - สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 10.83 - ได้รับคำแนะนำจากผู้เคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 10 - อื่น ๆ (เช่น Website, มาเที่ยวห้าง เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 22.50 2.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของผู้รับบริการในภาพรวม ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.06 ดังนี้ (1) ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.83 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.17 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.83) (2) เจ้าหน้าที่ให้บริการ - การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.50 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7.50 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.50) - ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตรและเอาใจใส่ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.83 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.17 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00) - สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.83 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.83 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ5.83 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.51 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.66) (3) ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ - มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.83 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.17 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.83) - ขั้นตอนและระยะเวลามีความเหมาะสมและถูกต้อง ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.83 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.84 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.16)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-04)

80.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างการงดให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหยุดให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-14)

30.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งานกิจกรรมการให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-12)

0.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งานกิจกรรมการให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-20)

17.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนกิจกรรมและขออนุมัติกิจกรรมการให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-31)

25.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-18)

20.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนกิจกรรมและขออนุมัติ กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ออกให้บริการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมรายงานผ่านระบบ line ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 500 ครั้ง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปข่าวสารและผลความก้าวหน้ารายงานผู้บังคับบัญชา เป็นรายไตรมาส
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3708

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3708

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0749

ตัวชี้วัด : สปท.6/ระดับความสำเร็จของการให้บริการ ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **