ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.14/กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานปกครองและทะเบียน : 04060000-3715

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนวลละออง เทศวงษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ ผู้ตรวจราชการ และ กงต. กำหนด

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ ผู้ตรวจราชการ และ กงต. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ ผู้ตรวจราชการ และ กงต. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : สำนักงานปกครองและทะเบียน มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.338 ครั้งที่ 2 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.216 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานปกครองและทะเบียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 4.233 อยู่ในระดับ มากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-04)

80.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : สำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 25 ธ.ค. 62 – 5 ก.พ. 63 โดยสถาบันนิด้า แล้วเสร็จ โดย สปท. มีคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.338

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : สำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 25 ธ.ค. 62 – 5 ก.พ. 63 โดยสถาบันนิด้า แล้วเสร็จ โดย สปท. มีคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.338

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : สำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 25 ธ.ค. 62 – 5 ก.พ. 63 โดยสถาบันนิด้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18-19 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบข้อมูลการสำรวจความ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:พิมพ์แบบสำรวจและตรวจสอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ส่งแบบสำรวจให้ 50 สำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมและสรุปผล
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3715

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3715

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0757

ตัวชี้วัด : สปท.14/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **