ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

11.1/สปท.โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง : 04060000-3729

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาววัชราภรณ์ ปรุงเรณู, นายจักรกรด จักรเงิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานปกครองและทะเบียน เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาฝ่ายปกครองของสำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภารกิจด้านการบริการประชาชน และด้านความมั่นคงภายในตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น ด้านการข่าวด้านกิจการมวลชน รวมถึงการรายงานสถานการณ์ในกรณีต่างๆ ตลอดจนต้องอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสภาพการณ์ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยมีฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตเป็นหน่วยปฏิบัติในงานดังกล่าวข้างต้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะที่จำเป็นประจำตำแหน่ง สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง โดยอยู่ภายใต้กรอบการจัดทำโครงการที่มีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารบุคลากรยุคใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมีปฏิบัติจริงอันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของเจ้าพนักงานปกครอง ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกรุงเทพมหานคร

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับการเสริมสร้างแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

โครงการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเจ้าพนักงานปกครอง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑5๐ คน ประกอบด้วย - กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๓๖ คน ดังนี้ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการหรือระดับปฏิบัติการ สำนักงานเขต จำนวน ๑๐๐ คน 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับชำนาญการ หรือระดับปฏิบัติการ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียนเห็นสมควร สังกัดสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๖ คน - ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๔ คน ดังนี้ 1 คณะกรรมการอำนวยการ 2 คณะกรรมการดำเนินงาน 3 คณะกรรมการรับ – ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-02)

95.00

02/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-16)

85.00

16/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-13)

70.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-19)

40.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-23)

15.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-10)

10.00

10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เขียนและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อดำเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคู่มือการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการอบรมสัมมนา ตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3729

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3729

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-2001

ตัวชี้วัด : 11/สปท.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **