รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11/สปท.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ : 0406-2001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและปกครอง จำนวน 3 โครงการ และมีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้ 1.1 สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เข้ารับการสัมมนารวมทั้งสิ้น 105 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 งานทะเบียนทั่วไป ผู้เข้ารับการสัมมนารวมทั้งสิ้น 55 คน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.2 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/3399 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด รุ่นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 94.17 รุ่นที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 96.00 2.1 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 60 คน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2.2 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.3 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/4592 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 2.4 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.33 3.1 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 65 คน ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 3.2 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนาฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3.3 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/4529 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 3.4 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.23 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการรวมกัน ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง การดำเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การสัมมนา การฝีกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง และการเลือกตั้ง และด้านงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับความรู้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาความรู้ในการบริหารงาน หมายถึง การดำเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การสัมมนา การฝีกอบรม การศึกษา ดูงาน เป็นต้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงาน และความรู้ด้านกฎหมาย แนวทาง ระเบียบและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน สำนักงาเขต และข้าราชการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปกครองและทะเบียน หลักสมรรถนะ หมายถึง กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาตั้งแต่ปี 2550 โดยสังเคราะห์จากนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแนวทางการปฏิรูปของกรุงเทพมหานคร รวมถึงจากการสำรวจความคิดเห็นข้าราชการระดับผู้บริหาร ความคิดเห็นข้าราชการทั่วไป และความคิดเห็นจากประชาชน จึงได้กำหนดสมรรถนะหลักข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. คุณธรรมและจริยธรรมการครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกและรับผิดชอบต่อตนเอง ตลอดจนวิชาชีพของตนเพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรี แห่งอาชีพข้าราชการ 2. การบริการที่ดีพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ความพยายาม ความพร้อมในการให้บริการประชาชน และอุทิศเวลาที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานและคุณภาพงานที่กำหนด และหรือให้เกินจากมาตรฐานที่กำหนด 4. ทำงานเป็นทีมการทำงานโดยมีพฤติกรรมที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น และมีความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังรู้จักพัฒนา ปรับปรุงประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี ต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง เป็นการทำงานที่คนทำต้องรู้ที่มา สาเหตุของการทำ รู้ว่าต้องทำอะไร ใช้วิธีการอย่างไร ถ้าต้องให้คนช่วยทำ จะต้องให้คนไหนทำให้ ต้องรู้กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รู้หรือคาดคะเนได้ว่าจะเกิดปัญหาอะไร ที่ไหน เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข รู้ว่าทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง อนาคตจะเป็นอย่างไรจากการทำงานนั้น ๆ หรือรู้เป้าหมายของงานที่ทำอย่างชัดแจ้ง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล หารด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด คูณด้วย 100 เกณฑ์การประเมิน 1. การประเมินผลความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละราย โดยใช้แบบทดสอบความรู้ภายหลังกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 80 2. การประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ประเมินโดยคำนวณผลรวมของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 80 1111

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบทดสอบความรู้ภายหลังกิจกรรมการเรียนรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง