ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

11.3/สปท.โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนของกรุงเทพมหานคร : 04060000-3731

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศิลปากร มิตรางกูร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นด่านหน้าในการให้บริการประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เข้าใจระเบียบ กฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และต้องมีจิตใจรักในการให้บริการ เพื่อการบริการที่ดี ประชาชนได้รับความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ปัจจุบันมีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้ายเปลี่ยนสายงาน หรือมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานปกครองและทะเบียน ทำหน้าที่สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียน เพื่อเพิ่มเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการอบรมภาควิชาการ และเสริมสร้างประสบการณ์ วิสัยทัศน์ จากการศึกษาดูงานสำนักทะเบียน การพัฒนาสำนักทะเบียน การบริหารจัดการด้านทะเบียนเชิงรุกของสำนักทะเบียนดีเด่น หรือสำนักทะเบียนที่ได้รับรางวัลชมเชยการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนตามประกาศกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทะเบียนให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์จากการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนดีเด่น หรือหน่วยงานที่เป็นต้นแบบต่างๆ แล้วนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสัมมนาและดูงานตามหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.1 ภาควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านทะเบียน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2 ภาคดูงาน ดำเนินการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนที่มีการพัฒนาสู่การเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสำนักทะเบียนดีเด่นในต่างจังหวัดกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ แล้วนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น การสัมมนาและดูงานตามโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 219 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 140 คน ประกอบด้วย (1) พนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน หรือเจ้าพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 100 คน (2) เจ้าพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 5 คน (3) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 15 คน (4) วิทยากร จำนวน 20 คน รุ่นที่ 2 งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 79 คน ประกอบด้วย (1) พนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน หรือเจ้าพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (2) เจ้าพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 5 คน (3) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 10 คน (3) วิทยากร จำนวน 14 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : 1. สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เข้ารับการสัมมนารวมทั้งสิ้น 105 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 งานทะเบียนทั่วไป ผู้เข้ารับการสัมมนารวมทั้งสิ้น 55 คน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2. สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/3399 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 3. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด รุ่นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 94.17 รุ่นที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 96.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-02)

95.00

02/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินดครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-16)

80.00

16/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินดครงการ รุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-13)

70.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินดครงการ รุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินดครงการ รุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-19)

25.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร สถานที่อบรม และสถานที่ศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร สถานที่อบรม และสถานที่ศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร สถานที่อบรม และสถานที่ศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-23)

15.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-10)

10.00

10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เขียนและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อดำเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคู่มือการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการอบรมสัมมนา ตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3731

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3731

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-2001

ตัวชี้วัด : 11/สปท.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **