ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register) : 04070000-3762

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมให้หน่วยงานดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการประเมินหรือปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ

เป้าหมายของโครงการ

จํานวนประเด็นในแผนการจัดการความเสี่ยงหรือการควบคุมที่มีในปัจจุบันของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการนําไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขอเงินประจำงวด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3762

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3762

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0932

ตัวชี้วัด : ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 58

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
58.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **