รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน : 0407-0932

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบติดตามฯ และวางแผนการตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามทะเบียนความเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบติดตามฯ และวางแผนการตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามทะเบียนความเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนประเด็นในแผนการจัดการความเสี่ยงหรือการควบคุมที่มีในปัจจุบันของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ โดยหน่วยงานแสดงผลการประเมินตนเองตาม Checklist หรือหลักฐาน เพื่อให้เห็นว่ามีการปฏิบัติและนับรวมประเด็นการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ประเมินเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (จำนวนสะสม)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนประเด็นตามแผนการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการประเมินหรือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนประเด็นตามแผนการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด