ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร : 04070000-3767

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

การตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-19)

60.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-14)

50.00

14/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-22)

40.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-23)

40.00

23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-11)

30.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-12)

20.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-14)

5.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พิจารณาทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-14 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-14 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดความเสี่ยงที่จะประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-07 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-07 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง
:20%
เริ่มต้น :2020-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณา
:20%
เริ่มต้น :2020-07-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3767

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3767

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0932

ตัวชี้วัด : ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 58

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
58.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **