ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น : 04070000-3768

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน) เฉพาะมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (การประเมินตนเอง) แบบรายครั้ง (รายปี)

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (การประเมินตนเอง) แบบรายครั้ง (รายปี) ตามมาตรฐานวิชาชีพ (เฉพาะมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน)

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ (เฉพาะมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-10)

10.00

10/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-14)

10.00

14/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขอยกเลิกจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-17)

10.00

17/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขอยกเลิกจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด จึงไม่เหมาะสมกับการจัดโครงการสัมมนาฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-23)

10.00

23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขอยกเลิกจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจทำให้ไม่มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมการสัมมนา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-23)

10.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขอยกเลิกจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-11)

10.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-12)

10.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-14)

5.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-06 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-06 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขอเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-04-06 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-06 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-04-27 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-27 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2020-05-04 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-04 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ข้าราชการและบุคคลภายนอกที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้ารับการสัมมนา
:20%
เริ่มต้น :2020-06-22 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-22 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการจัดโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2020-07-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-20 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3768

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3768

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0933

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
93.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **