รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ : 0407-0933

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
70.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรักษามาตรฐานและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และนำมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาพิจารณาเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรักษามาตรฐานและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และนำมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาพิจารณาเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน) เฉพาะมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (การประเมินตนเอง) แบบรายครั้ง (รายปี)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนข้อปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้ เฉพาะมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหรือดำเนินการได้ คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนข้อปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดที่กำหนดไว้ (พิจารณาเฉพาะมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ไม่รวมมาตรฐานด้านคุณสมบัติ)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

มาตรฐานผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ และมาตรฐานสากลวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด