ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี : 04070000-3786

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานตรวจสอบภายใน และเครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจข้อมูล

เป้าหมายของโครงการ

การสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบภายใน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-19)

25.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบภายใน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : จัดทำแนวทางและเครื่องมือสำรวจข้อมูล เพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบภายใน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : จัดทำแนวทางและเครื่องมือสำรวจข้อมูล เพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบภายใน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมผู้แทนจากส่วนตรวจสอบภายใน 1 ส่วนตรวจสอบภายใน 2 และกลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานตรวจสอบภายใน และเครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:พัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจข้อมูลหรือการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
:20%
เริ่มต้น :2020-12-07 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-07 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานกับผู้แทนของกลุ่มเขต เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายของ การสร้างการมีส่วนร่วม
:10%
เริ่มต้น :2021-01-28 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-28 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2021-03-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
:10%
เริ่มต้น :2021-05-12 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-12 00:00:00
ขั้นตอน 6
:พิจารณาเลือกข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจ โดยแบ่งเป็น ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที และส่วนที่ต้องนำไปวางแผนการตรวจสอบในปี 2565
:10%
เริ่มต้น :2021-06-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-03 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที) และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนำความเห็นดังกล่าวระบุไว้ในแผนฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-15 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลและรายงานผู้บริหารพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3786

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3786

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-957

ตัวชี้วัด : 2. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

85 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **