ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3828

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ได้บัญญัติว่า “ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” ประกอบกับกฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ ทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ให้ดำเนินการในกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรมสัมมนาร่วมกัน และอาจเพิ่มเติมหลักสูตรการอบรมที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ก.ก. ดังกล่าว สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับองค์กร สมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี ทั้งนี้จะเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงาน ให้ทำงานด้วยจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การบริหารราชการ ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรกรุงเทพมหานคร ๒.๒ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ๒.๓ เพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี ๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อการทำงาน และเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑,๒๐๐ คน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๒๐๐ คน (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้าราชการที่เรียกบรรจุ) แบ่งออกเป็น ๑๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐๐ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๘๐ คน แบ่งเป็น ๑๒ รุ่น รุ่นละ ๑๕ คน ๒) วิทยากร จำนวน ๑๒๐ คน แบ่งเป็น ๑๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-01)

100.00

1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุป การดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-4 รายละเอียดดังนี้ รุ่นที่ 1 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 90 คน ผ่านการฝึกอบรม 90 คน รุ่นที่ 2 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 95 คน เข้ารับการฝึกอบรม 90 คน ผ่านการฝึกอบรม 90 คน รุ่นที่ 3 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 91 คน ผ่านการฝึกอบรม 91 คน รุ่นที่ 4 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 58 คน เข้ารับการฝึกอบรม 51 คน ผ่านการฝึกอบรม 51 คน รวม รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งทั้งสิ้น 353 คน เข้ารับการฝึกอบรม 322 คน ผ่านการฝึกอบรม 322 คน และได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 10,386,800 บาท ใช้ไป 1,576,443.64 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-07)

70.00

7/8/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 51 คน และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานประเมินผลหลักสูตรฯ รุ่นที่ 4 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-13)

60.00

13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 4 ดังนี้ 1. พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ จำนวน 51 คน ดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา 2. การฝึกอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์และบรรยายในห้องเรียน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 23 ศาลาว่าการ กทม.2 เขตดินแดง และวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา 3. กิจกรรมพัฒนาจิต ดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ 4. กิจกรรมดูงาน ดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบ e - learning ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 5. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-16)

40.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 และจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-18)

40.00

18/5/2563 : ดำเนินการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองราชการ รุ่นที่ 3 ทำการทดสอบแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post – Test) หมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 4 และทดสอบแบบประเมินทัศนคติต่อองค์การ (Post – Test) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน ดำเนินการจัดส่งผลการพัฒนา รุ่นที่ 3 ให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-04-15)

38.00

15/4/2563 : ดำเนินการกิจกรรมดูงาน รุ่นที่ 3 เรียบร้อยแล้ว และจัดทำบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงาน เรื่อง เลื่อนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0401/314 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : 1.พิธีเปิด รุ่นที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. 2563 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน 2.ภาควิชาการ รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มี.ค. 2563 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน 3.กิจกรรมพัฒนาจิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 3 วันที่ 16 มี.ค. 2563 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 92 คน และอยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย อยู่ระหว่าง การดำเนินกิจกรรมดูงาน ในวันที่ 27 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-02-17)

28.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างการจัดส่งผลการพัฒนา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 จำนวน 120 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : 1.พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ภาควิชาการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค. 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมพัฒนาจิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 2562 ณ วัดพระรามเก้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธ.ค. 2562 ณ วัดพระรามเก้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4.กิจกรรมดูงาน ณ สำนักงานเขตบางแค รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค. 2562 ณ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค. 2562 สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2562 ณ จปร. และ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 2563 ณ จปร. และ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นรวม 1,086,723.64 บาท อยู่ระหว่าง การจัดทำผลการพัฒนารุ่นที่ 1-2 ส่งให้กับหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (จากทั้งหมด 12 รุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3828

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3828

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0915

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
57.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **