รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐) : 0409-0915

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 57.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00
100.0000
100 / 100
2
51.00
100.0000
100 / 100
3
57.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (จากทั้งหมด 12 รุ่น) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการแล้วเสร็จ เวียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรม แบบพักค้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก จำนวน 4 รุ่น แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 119 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 115 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 117 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 116 คน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การใช้ภาษาพม่า รุ่นที่ 2 การใช้ภาษากัมพูชา (รุ่นที่ 1 และ 2 สำหรับสำนักอนามัย(ศูนย์บริการสาธารณสุข) และสำนักงานเขต (ฝ่ายทะเบียน / ปกครอง / เทศกิจ) รุ่นที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษ (สำหรับสำนัก และส่วนราชการในสำนักปลัด) หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสื่อประกอบการฝึกอบรม มีพิธีเปิดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมฯเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ณ ไตรมาสที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานวิทยากรและสถานที่ หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ภาควิชาการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค. 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมพัฒนาจิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 2562 ณ วัดพระรามเก้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธ.ค. 2562 ณ วัดพระรามเก้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4.กิจกรรมดูงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค. 2562 ณ สำนักงานเขตบางแค ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค. 2562 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2562 ณ จปร. และ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 2563 ณ จปร. และ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นรวม 1,086,723.64 บาท รุ่นที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่บรรจุใหม่ จำนวน 90 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รุ่นที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่บรรจุใหม่ จำนวน 90 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และจัดส่งผลการพัฒนา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.พิธีเปิด รุ่นที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. 2563 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน 2.ภาควิชาการ รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มี.ค. 2563 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน 3.กิจกรรมพัฒนาจิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 3 วันที่ 16 มี.ค. 2563 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 92 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการฝึกอบรมแบบพักค้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก จำนวน 4 รุ่น แล้วเสร็จ และ อยู่ระหว่างรอการบรรจุบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศ แบบไป-กลับ ไม่ต่อเนื่อง 7วัน ระหว่างวันที่ 13, 23, 24 ธันวาคม 2562 วันที่ 6 – 7 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน และได้แบ่งกลุ่มดูงานในประเทศ แบบไป-กลับ ณ บริษัท ออโตลีพ (ประเทศไทย) จำกัด และ บ.ซีพีออลล์ (CP ALL) จำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 แล้วเสร็จ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ทั้งนี้จะได้ขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ณ ไตรมาสที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากรจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองราชการ รุ่นที่ 3 ทำการทดสอบแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post – Test) หมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 4 และทดสอบแบบประเมินทัศนคติต่อองค์การ (Post – Test) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน ดำเนินการจัดส่งผลการพัฒนา รุ่นที่ 3 ให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 และจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอน เตรียมการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร และจัดทำร่างคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการชะลอเนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ ทั้งนี้จะได้ขออนุมัติการเดินทางไปฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในรูปแบบการเรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ ซึ่งประกอบด้วย ๗๐% จากการเรียนรู้และพัฒนามาจากการลงมือทำ ๒๐% จากการเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอื่น ๆ และสำหรับตัวชี้วัดนี้เป็นการประเมินรูปแบบ ๑๐% ที่เป็นการฝึกอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการใน Class room และฝึกปฏิบัติที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนผู้รับการฝึกอบรมที่สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้ในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐)/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม ๒.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนข้าราชการใหม่ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด x ๑๐๐)/จำนวนข้าราชการบรรจุใหม่ที่ฝึกอบรมครบตลอดหลักสูตร ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด x ๑๐๐)/จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด ๔. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีคะแนนสอบหลังการฝึกอบรมและคะแนนฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ x ๑๐๐)/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด ๕. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาที่ตอบแบบสอบถามในระดับมากขึ้นไปx๑๐๐)/จำนวนผู้ตอบแบบทั้งหมด วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย (ผลสำเร็จรวมของทุกโครงการ x ๑๐๐)/ค่าเป้าหมายรวมทุกโครงการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลจากคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมและคะแนนฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม ๑. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ๒.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ๔. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ๕. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด