รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐) : 0409-0915

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00
100.0000
100 / 100
2
51.00
100.0000
100 / 100
3
57.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (จากทั้งหมด 12 รุ่น) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการแล้วเสร็จ เวียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรม แบบพักค้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก จำนวน 4 รุ่น แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 119 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 115 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 117 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 116 คน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การใช้ภาษาพม่า รุ่นที่ 2 การใช้ภาษากัมพูชา (รุ่นที่ 1 และ 2 สำหรับสำนักอนามัย(ศูนย์บริการสาธารณสุข) และสำนักงานเขต (ฝ่ายทะเบียน / ปกครอง / เทศกิจ) รุ่นที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษ (สำหรับสำนัก และส่วนราชการในสำนักปลัด) หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสื่อประกอบการฝึกอบรม มีพิธีเปิดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมฯเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ณ ไตรมาสที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานวิทยากรและสถานที่ หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ภาควิชาการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค. 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมพัฒนาจิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 2562 ณ วัดพระรามเก้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธ.ค. 2562 ณ วัดพระรามเก้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4.กิจกรรมดูงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค. 2562 ณ สำนักงานเขตบางแค ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค. 2562 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2562 ณ จปร. และ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 2563 ณ จปร. และ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นรวม 1,086,723.64 บาท รุ่นที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่บรรจุใหม่ จำนวน 90 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รุ่นที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่บรรจุใหม่ จำนวน 90 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และจัดส่งผลการพัฒนา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.พิธีเปิด รุ่นที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. 2563 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน 2.ภาควิชาการ รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มี.ค. 2563 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน 3.กิจกรรมพัฒนาจิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 3 วันที่ 16 มี.ค. 2563 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 92 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการฝึกอบรมแบบพักค้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก จำนวน 4 รุ่น แล้วเสร็จ และ อยู่ระหว่างรอการบรรจุบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศ แบบไป-กลับ ไม่ต่อเนื่อง 7วัน ระหว่างวันที่ 13, 23, 24 ธันวาคม 2562 วันที่ 6 – 7 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน และได้แบ่งกลุ่มดูงานในประเทศ แบบไป-กลับ ณ บริษัท ออโตลีพ (ประเทศไทย) จำกัด และ บ.ซีพีออลล์ (CP ALL) จำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 แล้วเสร็จ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ทั้งนี้จะได้ขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ณ ไตรมาสที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากรจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองราชการ รุ่นที่ 3 ทำการทดสอบแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post – Test) หมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 4 และทดสอบแบบประเมินทัศนคติต่อองค์การ (Post – Test) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน ดำเนินการจัดส่งผลการพัฒนา รุ่นที่ 3 ให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 และจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอน เตรียมการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร และจัดทำร่างคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการชะลอเนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ ทั้งนี้จะได้ขออนุมัติการเดินทางไปฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ณ ไตรมาสที่ 4 (1) หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ดำเนินการรายงานประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) แล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ กท 0401/931 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 สรุป การดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) จำนวน 1 รุ่น รายละเอียดดังนี้ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 77 คน เข้ารับการฝึกอบรมตามจริง จำนวน 73 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 204,000 บาท ใช้ไป 164,798 บาท (2) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 ดังนี้ 1. พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 4 จำนวน 51 คน ดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา 2. การฝึกอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์และบรรยายในห้องเรียน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 23 ศาลาว่าการ กทม.2 เขตดินแดง และวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา 3. กิจกรรมพัฒนาจิต ดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ 4. กิจกรรมดูงาน ดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบ e - learning ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 5. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รุ่นที่ 1-4 รายละเอียดดังนี้ รุ่นที่ 1 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 90 คน ผ่านการฝึกอบรม 90 คน รุ่นที่ 2 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 95 คน เข้ารับการฝึกอบรม 90 คน ผ่านการฝึกอบรม 90 คน รุ่นที่ 3 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 91 คน ผ่านการฝึกอบรม 91 คน รุ่นที่ 4 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 58 คน เข้ารับการฝึกอบรม 51 คน ผ่านการฝึกอบรม 51 คน รวม รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งทั้งสิ้น 353 คน เข้ารับการฝึกอบรม 322 คน ผ่านการฝึกอบรม 322 คน และได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 10,386,800 บาท ใช้ไป 1,576,443.64 บาท ผลผลิต (output) ร้อยละของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ได้รับการบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนา = จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนา x 100 / จำนวนข้าราชการที่บรรจุใหม่ทั้งหมด คำนวณได้ ดังนี้ (322 x 100 / 353) = 91.22 คิดเป็นร้อยละ 91.22 ผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด = จำนวนข้าราชการบรรจุใหม่ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด x 100 / จำนวนข้าราชการบรรจุใหม่ที่ฝึกอบรมครบตลอดหลักสูตร คำนวณได้ ดังนี้ (322 x 100 / 322) = 100 คิดเป็นร้อยละ 100 (3) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 72 คน และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เป็นจำนวน 231,890.- บาทถ้วน และดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 20 - 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 72 คน และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เป็นจำนวน 233,490.- บาทถ้วน จัดทำรายงานการประเมินผล รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการในระดับผลผลิต output ผลที่ได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการดำเนินการในระดับผลลัพธ์ outcome ผลที่ได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนสอบหลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (4) หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงานดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป - กลับ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 วันทำการ รุ่นที่ 1 การใช้ภาษาพม่า ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องชมนภา ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 32 คน รุ่นที่ 2 การใช้ภาษากัมพูชา ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องธานี ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (Output) และลผลลัพธ์ (Outcome) มีดังนี้ - ผลผลิต (Output) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด คือ มีระยะเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ผลที่ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด - ผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมโดยมีคะแนนทอดสอบหลังการฝึกอบรม และคะแนนฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (52*100 / 52 = 100) ผลที่ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด งบประมาณที่ใช้ - ค่าวัสดุ 5,300.- - รุ่นที่ 1 การใช้ภาษาพม่า 204,800.- - รุ่นที่ 2 - การใช้ภาษากัมพูชา 136,200.- รวม 346,300.- (5) หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การประเมินผลของโครงการในระดับ (Output) กำหนดให้ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดมีผู้ผ่านการฝึกอบรม 55 คน จากจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) การติดตามผลตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อประเมินการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประเมินผลการติดตาม จำนวน 2 ชุด คือแบบสอบถามผู้ผ่านการฝึกอบรมและแบบสอบถามผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม การนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) และผลประเมินจากผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 4.05) คิดเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (4.05) ผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 100 ประเมินว่าสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 100 ประเมินว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) หลักสูตรฯ กำหนดค่าเป้าหมายการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน คือร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผลที่ได้คือผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 100 ประเมินการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) การติดตามผลหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด การฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ได้ยกเลิกการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามบันทึกที่ กท 0401/754 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่องการดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในรูปแบบการเรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ ซึ่งประกอบด้วย ๗๐% จากการเรียนรู้และพัฒนามาจากการลงมือทำ ๒๐% จากการเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอื่น ๆ และสำหรับตัวชี้วัดนี้เป็นการประเมินรูปแบบ ๑๐% ที่เป็นการฝึกอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการใน Class room และฝึกปฏิบัติที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนผู้รับการฝึกอบรมที่สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้ในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐)/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม ๒.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนข้าราชการใหม่ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด x ๑๐๐)/จำนวนข้าราชการบรรจุใหม่ที่ฝึกอบรมครบตลอดหลักสูตร ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด x ๑๐๐)/จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด ๔. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีคะแนนสอบหลังการฝึกอบรมและคะแนนฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ x ๑๐๐)/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด ๕. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ (จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาที่ตอบแบบสอบถามในระดับมากขึ้นไปx๑๐๐)/จำนวนผู้ตอบแบบทั้งหมด วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย (ผลสำเร็จรวมของทุกโครงการ x ๑๐๐)/ค่าเป้าหมายรวมทุกโครงการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลจากคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมและคะแนนฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม ๑. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ๒.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ๔. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ๕. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)