ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3829

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพัชนี ตรีวิสุทธิพงศ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครดำเนินภารกิจได้ตามเป้าหมายจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพ ทั้งนี้ บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ได้รับการบรรจุใหม่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครขึ้น

04090503/04090503

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ สวัสดิการและวินัย ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 2.2 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และความรักความผูกพันต่อองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 256๑ – 2563 และยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครมาก่อน สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๕๐ คน ประกอบด้วย - กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๐๒ คน - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๑๒ คน - วิทยากร จำนวน ๓๖ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : จัดทำรายงานการประเมินผล รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการในระดับผลผลิต output ผลที่ได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการดำเนินการในระดับผลลัพธ์ outแนทำ ผลที่ได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนสอบหลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-09-08)

97.00

8/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 20 - 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 72 คน และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เป็นจำนวน 233,490.- บาทถ้วน และอยู่ระหว่างทำรายงานการประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-19)

95.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 72 คน และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เป็นจำนวน 231,890.- บาทถ้วน และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-07-15)

92.00

15/07/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-18)

90.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-20)

85.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการบรรจุบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-15)

85.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการบรรจุบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-17)

85.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการบรรจุบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-17)

85.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการประเมินผลแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-16)

80.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำรายงานประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-16)

70.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการแล้วเสร็จ เวียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรม แบบพักค้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก จำนวน 4 รุ่น แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 119 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 115 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 117 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 116 คน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-20)

60.00

- ขออนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติดำเนินการหลักสูตร และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ - ขออนุมัติเงินยืม - ดำเนินการพิธีเปิดหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 พ.ย. 62 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สพข. เขตหนองจอก และรุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 พ.ย. ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สพข. เขตหนองจอก - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3829

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3829

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0915

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
57.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **