ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษา ในการปฏิบัติงาน (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3830

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพูลศรี เกียรติมณีน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบบเต็มตัวทำให้มีความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ ของประชากรทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การเดินทางเพื่อการเจรจาและใช้บริการของหน่วยงานราชการมากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติ นอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางของอาเซียนแล้วภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศและนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ (ASEAN + 3) ซึ่งได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ก็จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ในการติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่ให้บริการ เพื่อทำให้การทำงานและการเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกันมากยิ่งขึ้นเช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษามลายู ภาษาอินโดนีเซีย เป็นต้นดังนั้นภาคราชการ-ไทยจะต้องเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาทักษะด้านภาษาให้มีศักยภาพเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การให้บริการ และเป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานกับผู้มาติดต่อราชการ กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยถือเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าว สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับข้าราชการอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดหลักสูตรภาษาต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมข้าราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพิ่มขึ้น สามารถรองรับกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ไปสู่การเป็นมหานครชั้นนำของเอเชีย

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ ๒.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ไปสู่การเป็นมหานครชั้นนำของเอเชีย

เป้าหมายของโครงการ

จัดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 270 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 180 คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน – อาวุโส และประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสำนักงานเขตและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็น3 รุ่น ๆ ละ 60 คนรวมทั้งสิ้น 180 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 42 ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน 2) วิทยากร จำนวน 12 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

3/9/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานประเมินผล รุ่นที่ 1 การใช้ภาษาพม่า ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องชมนภา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 32 คน วิทยากร 3 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รุ่นที่ 2 การใช้ภาษากัมพูชา ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องธานี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน วิทยากร 2 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-17)

60.00

17/8/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 การใช้ภาษาพม่า ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด และจพดำเนินการฝึกอบรบรุ่นที่ 2 การใช้ภาษากัมพูชา ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-17)

50.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-16)

40.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร และจัดทำร่างคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-14)

35.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว ให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมแแกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว มให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตาม หนังสือ กท 0401/314 ลว. 19 มีนาคม 2563ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ข้อ 2. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ 2.3 ให้เลื่อนการฝึกอบรมแแกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย กรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนไปแล้ว มให้มีสิทธฺ์เบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-18)

30.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร สถานที่ จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การใช้ภาษาพม่า รุ่นที่ 2 การใช้ภาษากัมพูชา (รุ่นที่ 1 และ 2 สำหรับสำนักอนามัย(ศูนย์บริการสาธารณสุข) และสำนักงานเขต (ฝ่ายทะเบียน / ปกครอง / เทศกิจ) รุ่นที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษ (สำหรับสำนัก และส่วนราชการในสำนักปลัด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3830

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3830

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0915

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
57.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **