ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3836

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิเศษ มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการให้การบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ ๕๐ เขต มีผู้อำนวยการเขตซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการบริหารราชการสำนักงานเขต ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ต้องรับผิดชอบในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการบริหารงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรในการให้บริการที่เป็นเลิศ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการเขตบริหารงานของสำนักงานเขต จากบทบาทและภาระหน้าที่ดังกล่าวซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารงานเขตให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารราชการเขตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของสำนักงานเขตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้กฎหมายเพื่อการบริหารงานเขตที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคม ๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารงานเขตให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความพร้อม และสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๔๐ คน ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน ๗๐ คน กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ ๑๐ คน ๒ รุ่น รวม ๒๐ คน ๒. วิทยากร รุ่นละ ๕ คน ๒ รุ่น รวม ๑๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-09-15)

25.00

15/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ กท 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-08-20)

25.00

20/8/2563 : ยกเลิกดำเนินการหลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-07-24)

21.00

24/7/2563 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-06-19)

21.00

19/6/2563 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-20)

20.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและจัดเตรียมหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-04-20)

18.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร และศึกษาการจัดทำหลักสูตร ทั้งนี้ โครงการได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-20)

15.00

2020-3-20 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-02-17)

14.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ ศึกษาข้อมูล และวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-20)

12.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างวางแผนหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-20)

8.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการวางแผนหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.๑จัดทำหลักสูตร/ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:๑.๒ - เวียนสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ - กำหนดส่งรายชื่อผู้สมัครฯ/ - ประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:๑.๓ - ขออนุมัติโครงการจัดทำคำสั่งฯลฯ ขออนุมัติเงินงวดและเงินยืม - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:๒. ขั้นดำเนินการ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
: ๓.๑ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
: ๓.๒ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3836

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3836

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0919

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานบุคลากร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **