ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3836

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

12.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12.00

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิเศษ มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการให้การบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ ๕๐ เขต มีผู้อำนวยการเขตซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการบริหารราชการสำนักงานเขต ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ต้องรับผิดชอบในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการบริหารงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรในการให้บริการที่เป็นเลิศ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการเขตบริหารงานของสำนักงานเขต จากบทบาทและภาระหน้าที่ดังกล่าวซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารงานเขตให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารราชการเขตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของสำนักงานเขตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้กฎหมายเพื่อการบริหารงานเขตที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคม ๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารงานเขตให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความพร้อม และสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๔๐ คน ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน ๗๐ คน กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ ๑๐ คน ๒ รุ่น รวม ๒๐ คน ๒. วิทยากร รุ่นละ ๕ คน ๒ รุ่น รวม ๑๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-20)

12.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างวางแผนหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-20)

8.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการวางแผนหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.๑จัดทำหลักสูตร/ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:๑.๒ - เวียนสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ - กำหนดส่งรายชื่อผู้สมัครฯ/ - ประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:๑.๓ - ขออนุมัติโครงการจัดทำคำสั่งฯลฯ ขออนุมัติเงินงวดและเงินยืม - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:๒. ขั้นดำเนินการ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
: ๓.๑ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
: ๓.๒ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3836

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3836

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0919

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานบุคลากร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **