รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานบุคลากร : 0409-0919

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 32.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.00
100.0000
100 / 100
2
32.00
100.0000
100 / 100
3
40.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวทั้ง 2 รุ่นแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมของรุ่นที่ 36 ซึ่งในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย -หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นการดูงานต่างประเทศซึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนการดูงานจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาจะกลับสู่สภาวการณ์ปกติและมีความปลอดภัย) -หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นการดูงานต่างประเทศซึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนการดูงานจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาจะกลับสู่สภาวการณ์ปกติและมีความปลอดภัย) -หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานบุคลากร หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการระดับอำนวยการต้น ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน ให้มีความรู้ ทักษะ ด้านภาวะผู้นำ ความสามารถทางการบริหารและความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความรู้ และแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จฯ = (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด) ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จฯ = (จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร x ๑๐๐/จำนวนรุ่นในการฝึกอบรมทั้งหมด) ๑.๓ ผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย =ผลสำเร็จของ (๑ + ๒)/๒ ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๓๖ และรุ่นที่ ๓๗ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จฯ = (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด) ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จฯ = (จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครx ๑๐๐/จำนวนรุ่นในการฝึกอบรมทั้งหมด) ๒.๓ ผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย =ผลสำเร็จของ (๑ + ๒)/๒ วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย (ผลสำเร็จรวมของทุกโครงการ x ๑๐๐/ค่าเป้าหมายรวมทุกโครงการ)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต การเก็บข้อมูล - ใบลงเวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรม - แนวทางการพัฒนางาน ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๓๖ และรุ่นที่ ๓๗ การเก็บข้อมูล เก็บจากผลการประเมินรายบุคคลและแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานคร - รายงานการศึกษาส่วนบุคคล - รายงานการศึกษาผลงานรุ่น - การประเมินทักษะการพูด - การสอบประมวลความรู้ - การประเมินพฤติกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด