ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (โครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3840

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐวรา บัวเกษ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน เป็นการให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของบุคลากรเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก ในแต่ละองค์กรจึงกำหนดกลยุทธ์การนำนวัตกรรมมาพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การวางแผนกำลังคน การพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) ที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบระบบที่ดี เพื่อสามารถนำไปใช้อย่างสอดรับกับภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สถาบันฯ จึงมีแนวคิดการจัดทำโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

04090203/04090203

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. เพื่อวางแผนการใช้ระบบสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ๓. เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

เป้าหมายของโครงการ

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐๖ คน ดังนี้ ๑. กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน อาวุโส จำนวน ๑๐๖ คน แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๕๓ คน ระยะเวลาการอบรมรุ่น ๆ ละ ๑ วัน ๒. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ ๑๔ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๐ คน ๒) วิทยากร ๔ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-19)

100.00

19/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งรายงานการประเมินผลหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-20)

90.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-16)

90.00

16/12/2562 :ดำเนินการฝึกอบรม ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3851/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 1. รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 52 คน 2. รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-18)

30.00

18/11/2562 : 1.เวียนแจ้งขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหนังสือ กท.0401/3919 ลงวันที่ 17ตุลาคม 2562 / 2. ขออนุมัติการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3840

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3840

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0922

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **