ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรองค์กรสุขภาวะ (โครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3844

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักและสำนักงานเขต มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ มีความขยันอดทนพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อให้ภารกิจของกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งทรัพยากรบุคคลจะมีคุณภาพ มีความผาสุกได้นั้น ต้องมีองค์กรที่เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ที่มีบุคลากรอันประกอบด้วยความสุข ๘ ประการ คือ (๑) Happy body มีสุขภาพดี (๒) Happy heart มีน้ำใจงาม (๓) Happy relax การผ่อนคลาย (๔) Happy brain การหาความรู้ (๕) Happy soul การมีคุณธรรม (๖) Happy money การบริหารการเงิน (๗) Happy family มีครอบครัวที่ดี และ (๘) Happy society มีสังคมดี ประกอบกับมีการเสริมสร้างแนวทางการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี (Quality of Work Life) สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญขององค์การแห่งความสุขและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรองค์กรสุขภาวะขึ้น โดยกำหนดให้ข้าราชการจากสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งเป็นผู้ที่ประสานงานและการสื่อสารแก่บุคลากรในองค์กร และ มีความสามารถในการสร้างแนวทางและนำเสนอกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานของแต่ละหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและร่วมกันสร้างแผนงาน/โครงการต้นแบบองค์กรสุขภาวะ ๘ ด้าน เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการสร้างองค์กรแห่งความสุข อันจะทำให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อไป

04090301/04090301

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เกิดนักสร้างสุของค์กรที่มีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และสามารถทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของคนในหน่วยงาน ๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ตลอดจนสร้างความร่วมมือและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรให้เกิดเป็นเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ๓. เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน จำนวนรวม ๒๐๐ คน โดยจัดการอบรม จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๖๐-๗๐ คน กลุ่มเป้าหมายแต่ละรุ่นประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนัก ส่วนราชการสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต รวม ๒๐๐ คน วิทยากร ๕ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๖ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้ - ขออนุมัติกิจกรรมเพื่อดำเนินการเผยแพร่สื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ขอเปลี่ยนแปลง - เผยแพร่สื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐเสร็จสิ้นเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐสำหรับเผยแพร่ช่องทางออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ศึกษา รวบรวมเนื้อหาความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ เพื่อจัดทำความรู้ออนไลน์ และพัฒนา Platform เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ - จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ สำหรับเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-19)

35.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานหน่วยงานคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนในการเรียนรู้แนวคิดองค์กรสุขภาวะแบะร่วมจัดทำแผนองค์กรสุขภาวะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-19)

30.00

19/5/2563 : - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย” - ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสอดคล้องกับสถานการณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-04-20)

28.00

20/4/2563 : - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย” - ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : - ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - เปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมเป็นจำนวน 2 รุ่น - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-18)

20.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เวียนหนังสือรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรองค์กรสุขภาวะ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 -20 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-17)

10.00

17/1/2563 : - อยู่ระหว่างการสำรวจสถานะองค์กรสุขภาวะและความต้องการพัฒนาองค์กรสุขภาวะของหน่วยงาน - อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-19)

7.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการสำรวจสถานะองค์กรสุขภาวะและความต้องการพัฒนาองค์กรสุขภาวะของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างการสร้างแบบสำรวจ เพื่อสำรวจสถานะองค์กรสุขภาวะและความต้องการพัฒนาองค์กรสุขภาวะของหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3844

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3844

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0925

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **