ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ และต่างประเทศ (๒๒.๑ การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ) : 04090000-3847

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปราณี จันทรีย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านภารกิจ สภาพสังคมในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สภาพพื้นที่ ฯลฯ นำมาใช้ในการบริหารที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งให้ผู้บริหารใช้ประกอบในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีหลากหลายทำให้กรุงเทพมหานครมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หลายด้านด้วยกันตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาทุกสายงานหรือสายอาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งบุคลากรในแต่ละสายอาชีพจะมีพื้นฐานความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการสำรวจความจำเป็นของหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรจากการอบรมที่หน่วยงานดำเนินการเองและการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรมฯ กับหน่วยงายภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานหรือสายอาชีพนั้น ๆ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น ด้วยการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะตามแต่ละสายอาชีพในสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

04090202/04090202

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้และเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากภายนอกองค์การ จึงต้องให้ไปเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมฯ กับหน่วยงานภายนอก อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพตามสายงาน 2.3 เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครกับนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกประเภทและทุกระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) สำหรับการเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวน 1,111 คน และ/ตามความจำเป็น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

ดำเนินการส่งเสริมข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 จำนวน 4 โครงการ 536 หลักสูตร 660 คน งบประมาณ 25,269,087.- บาท ดังนี้ - ศึกษาใหม่ ทุน 1 (ก) : 46 หลักสูตร 47 คน งบประมาณ 1,873,310 .- บาท - ศึกษาต่อเนื่อง ทุน 1 (ก) : 337 หลักสูตร 355 คน งบประมาณ 11,382,060.- บาท - ฝึกอบรมใหม่ ทุน 1 (ก) : 138 หลักสูตร 243 คน งบประมาณ 9,905,750.- บาท - ฝึกอบรมนักบริหาร : 15 หลักสูตร 15 คน งบประมาณ 2,107,967.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ครบถ้วนทุกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ครบถ้วนทุกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-09-10)

77.00

10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 7 หลักสูตร 7 คน งบประมาณ 297,780.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 33 หลักสูตร 33 คน งบประมาณ 968,400.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 13 หลักสูตร 20 คน งบประมาณ 506,300.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 ส.ค. – 9 ก.ย. 63 จำนวน 4 โครงการ 53 หลักสูตร 60 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,772,480.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 = 4 โครงการ 536 หลักสูตร จำนวน 660 คน งบประมาณ 25,269,087.- บาท 660 x 100/862 = 76.56 % รายงาน 77 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 9 หลักสูตร 9 คน งบประมาณ 361,450.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 60 หลักสูตร 62 คน งบประมาณ 1,556,310.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 13 หลักสูตร 15 คน งบประมาณ 721,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 120,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 19 ก.ค. – 18 ส.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 83 หลักสูตร 87 คน งบประมาณทั้งสิ้น 2,758,760.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 = 4 โครงการ 483 หลักสูตร จำนวน 600 คน งบประมาณ 23,496,607.- บาท 600 x 100/862 = 69.61 % รายงาน 70 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 200,000 บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 28 หลักสูตร 28 คน งบประมาณ 938,450.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 11 หลักสูตร 11 คน งบประมาณ 393,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 มิ.ย. – 18 ก.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 40 หลักสูตร 40 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,531,450.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 = 4 โครงการ 400 หลักสูตร จำนวน 513 คน งบประมาณ 20,737,847.- บาท 513 x 100/862 = 59.51 % รายงาน 60 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-19)

55.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 99 หลักสูตร 99 คน งบประมาณ 3,653,260.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 50,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 69,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 19 พ.ค. – 18 มิ.ย. 63 จำนวน 4 โครงการ 101 หลักสูตร 101 คน งบประมาณทั้งสิ้น 3,772,260.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 = 4 โครงการ 360 หลักสูตร จำนวน 473 คน งบประมาณ 19,206,397.- บาท 473 x 100/862 = 54.87 % รายงาน 55 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-05-25)

43.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 2 คน งบประมาณ 77,100.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 11 หลักสูตร 12 คน งบประมาณ 262,390.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 61 หลักสูตร 143 คน งบประมาณ 5,938,800.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 เม.ย. – 18 พ.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 74 หลักสูตร 157 คน งบประมาณทั้งสิ้น 6,278,290.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 = 4 โครงการ 259 หลักสูตร จำนวน 372 คน งบประมาณ 15,434,137.- บาท 372 x 100/862 = 43.16 % รายงาน 43 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 63,550.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 19 หลักสูตร 20 คน งบประมาณ 850,330.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 21 มี.ค. – 20 เม.ย. 63 จำนวน 2 โครงการ 20 หลักสูตร 21 คน งบประมาณทั้งสิ้น 913,880.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 = 4 โครงการ 185 หลักสูตร จำนวน 215 คน งบประมาณ 9,155,847.- บาท 215 x 100/862 = 24.94 % รายงาน 25 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-03-20)

23.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 95,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 25 หลักสูตร 37 คน งบประมาณ 1,114,160.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 4 คน งบประมาณ 22,250.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 4 หลักสูตร 4 คน งบประมาณ 869,210.- บาท รวมทั้งสิ้น 19 ก.พ. – 20 มี.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 34 หลักสูตร 48 คน งบประมาณทั้งสิ้น 2,100,620.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 = 4 โครงการ 165 หลักสูตร จำนวน 194 คน งบประมาณ 8,241,967.- บาท 194 x 100/862 = 22.51 % รายงาน 23 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-02-21)

17.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 14 หลักสูตร 14 คน งบประมาณ 441,380.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 31 หลักสูตร 33 คน งบประมาณ 1,119,280.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 23 หลักสูตร 24 คน งบระมาณ 826,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 222,207.- บาท รวมทั้งสิ้น 19 ม.ค. – 21 ก.พ. 63 จำนวน 4 โครงการ 71 หลักสูตร 74 คน งบประมาณทั้งสิ้น 2,608,867.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 = 4 โครงการ 131 หลักสูตร จำนวน 146 คน งบประมาณ 6,141,347.- บาท 146 x 100/862 = 16.94 % รายงาน 17 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-01-22)

8.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 8 หลักสูตร 8 คน งบประมาณ 282,050.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 26 หลักสูตร 26 คน งบประมาณ 769,040.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 5 คน งบประมาณ 353,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 2 หลักสูตร 2 คน งบประมาณ 197,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 19 ธ.ค. 62 – 18 ม.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 38 หลักสูตร 41 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,601,090.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 = 4 โครงการ 60 หลักสูตร จำนวน 72 คน งบประมาณ 3,532,480.- บาท 72x 100/862 = 8.35 % รายงาน 8 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-20)

4.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 2 คน งบประมาณ 55,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 5 คน งบประมาณ 150,440.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 3 หลักสูตร 4 คน งบประมาณ 314,200.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 57,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1 - 27 ธ.ค. 62 จำนวน 4 โครงการ 10 หลักสูตร 12 คน งบประมาณทั้งสิ้น 576,640.- บาท รวมเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 = 4 โครงการ 22 หลักสูตร จำนวน 31 คน งบประมาณ 1,931,390.- บาท 31 x 100/862 = 3.59 % รายงาน 4 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-14)

2.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ – บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 9 หลักสูตร 16 คน งบประมาณ 781,200.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 573,550.- บาท รวมทั้งสิ้น 1 ต.ค.62 – 30 พ.ย.62 จำนวน 4 โครงการ 12 หลักสูตร 19 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,354,750.- บาท รวมเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 4 โครงการ 12 หลักสูตร จำนวน 19 คน งบประมาณ1,354,750.- บาท 19 x 100/862 = 2.2 % รายงาน 2 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-18)

1.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประกาศรายชื่อหลักสูตรและงบประมาณที่จะส่งข้าราชการฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ประจำปี
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมให้แก่ส่วนราชการระดับกองและดำเนินการโอนงบประมาณไปยังส่วนราชการต่าง ๆ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการกรณีข้าราชการเบิกจ่าย/ขอโอนงบประมาณค้างเบิก
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามการอนุมัติบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการติดตามผลการศึกษา ที่ผ่านมา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เวียนแจ้งรับสมัครทุนต่างๆ ที่กำหนดไว้ส่วนกลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ส่งข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกไปสมัคร ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่มีการเปิดรับสมัคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:อนุมัติบุคคลรับทุนการศึกษา /ฝึกอบรมเมื่อข้าราชการได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานผู้จัด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:การจัดทำสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการเบิก/โอนค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ติดตามการรายงานผลการศึกษา/ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ติดตามให้เบิกจ่าย/ขอโอนงบประมาณทุนการศึกษา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:ลงระบบฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:วิเคราะห์ TN และจัดทำแผนการส่งข้าราชการไปพัฒนากับหน่วยงานภายนอกสำหรับปีงบประมาณถัดไป
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3847

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3847

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 125

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
68.00

100 / 100
4
125.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **