ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ และต่างประเทศ (๒๒.๑ การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ) : 04090000-3847

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านภารกิจ สภาพสังคมในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สภาพพื้นที่ ฯลฯ นำมาใช้ในการบริหารที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งให้ผู้บริหารใช้ประกอบในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีหลากหลายทำให้กรุงเทพมหานครมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หลายด้านด้วยกันตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาทุกสายงานหรือสายอาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งบุคลากรในแต่ละสายอาชีพจะมีพื้นฐานความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการสำรวจความจำเป็นของหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรจากการอบรมที่หน่วยงานดำเนินการเองและการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรมฯ กับหน่วยงายภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานหรือสายอาชีพนั้น ๆ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น ด้วยการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะตามแต่ละสายอาชีพในสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

04090202/04090202

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้และเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากภายนอกองค์การ จึงต้องให้ไปเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมฯ กับหน่วยงานภายนอก อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพตามสายงาน 2.3 เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครกับนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกประเภทและทุกระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) สำหรับการเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวน 1,111 คน และ/ตามความจำเป็น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-22)

10.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 8 หลักสูตร 8 คน งบประมาณ 282,050.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 26 หลักสูตร 26 คน งบประมาณ 769,040.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 5 คน งบประมาณ 353,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 2 หลักสูตร 2 คน งบประมาณ 197,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 19 ธ.ค. 62 – 18 ม.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 38 หลักสูตร 41 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,601,090.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-20)

6.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 2 คน งบประมาณ 55,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 5 คน งบประมาณ 150,440.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 3 หลักสูตร 4 คน งบประมาณ 314,200.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 57,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1 - 27 ธ.ค. 62 จำนวน 4 โครงการ 10 หลักสูตร 12 คน งบประมาณทั้งสิ้น 576,640.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-14)

4.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ – บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 9 หลักสูตร 16 คน งบประมาณ 781,200.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 573,550.- บาท รวมทั้งสิ้น 1 ต.ค.62 – 30 พ.ย.62 จำนวน 5 โครงการ 12 หลักสูตร 19 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,354,750.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศรายชื่อหลักสูตรและงบประมาณที่จะส่งข้าราชการฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ประจำปี
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมให้แก่ส่วนราชการระดับกองและดำเนินการโอนงบประมาณไปยังส่วนราชการต่าง ๆ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการกรณีข้าราชการเบิกจ่าย/ขอโอนงบประมาณค้างเบิก
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามการอนุมัติบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการติดตามผลการศึกษา ที่ผ่านมา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เวียนแจ้งรับสมัครทุนต่างๆ ที่กำหนดไว้ส่วนกลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ส่งข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกไปสมัคร ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่มีการเปิดรับสมัคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:อนุมัติบุคคลรับทุนการศึกษา /ฝึกอบรมเมื่อข้าราชการได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานผู้จัด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:การจัดทำสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการเบิก/โอนค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ติดตามการรายงานผลการศึกษา/ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ติดตามให้เบิกจ่าย/ขอโอนงบประมาณทุนการศึกษา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ลงระบบฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:วิเคราะห์ TN และจัดทำแผนการส่งข้าราชการไปพัฒนากับหน่วยงานภายนอกสำหรับปีงบประมาณถัดไป
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3847

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3847

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **