รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ : 0409-0927

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00
100.0000
100 / 100
2
43.00
100.0000
100 / 100
3
68.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ 1. ประชุม หลักสูตร 19th Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) International Conference 2019 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีกำหนด 6 วัน ระหว่างวันที 23 - 28 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ 694,300. - บาท (ลำดับแผนที่10) 1. ศาสตราจารย์พิเศษ มานิต ศรีประโมทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 2. นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 3 นางสาวจารีวัลย์ เทียนจีน ผู้อำนวยการส่วนวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 4. นางสาวชุติมา โพธิ์แก้ว ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย 5. นางกีรตยา งามเลิศ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย 6. นายปิติ ฉลองวิริยะเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแพทยศาสตร์ศึกษา สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ 7. นางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ 8. นางสาวสุกาญจน์ ชัยณรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 9. นางสาวสุคนธ์จิต อุปนันชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกลาง 10. นางปัทมา ภูพิพัฒน์ผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2. ฝึกอบรม หลักสูตรอายุรศาสตร์มะเร็งทางเดินอาหาร ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 29 วัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (นางสาวจุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์) (ลำดับแผนที่ 12) 3. ฝึกอบรม หลักสูตรการผ่าตัดส่องกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) ณ ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 384,620.- บาท จำนวน 2 คน (นางสาวศิวาพร ศิริเพ็ญพงศ์ และนางสาวกัลยา เชียงหนุ้น) (ลำดับแผนที่ 24) รวมเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 = 3 โครงการ จำนวน 13 คน งบประมาณ 1,278,920.- บาท 13 x 100/153 = 8.5 % การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 4 โครงการ 22 หลักสูตร 31 คน งบประมาณ 1,931,390.- บาท ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 2 คน งบประมาณ 55,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 5 คน งบประมาณ 150,440.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 12 หลักสูตร 20 คน งบประมาณ 1,095,400.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 4 หลักสูตร 4 คน งบประมาณ 630,550.- บาท รวมเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 จำนวน 4 โครงการ 22 หลักสูตร 31 คน งบประมาณ 1,931,390.- บาท 31 x 100/862 = 3.6 % (8.5 + 3.6) x 100 / (80 + 80) = 7.56 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ 1. ประชุม The Annual Assembly Hospice and Palliative care ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 7) 2. ฝึกอบรม การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 90 วัน งบประมาณ 299,964.- บาท จำนวน 1 ราย (นายธนิต ทวีบรรจงสิน) (ลำดับที่ 19) 3. ประชุม 7th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health ณ แอฟริกาใต้ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 งบประมาณ 766,600.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 44) 1. นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 2. นายสุรินทร์ นัมคณิสรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 3. นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ เลขานุการ สำนักการแพทย์ 4. นายจรัล พจนามธุรส นักวิชการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 5. นางรัตนา บรรณาธรรม นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 6. นายธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 9 7. นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติกวิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 8. นางสาวพรสุดา ผานุการณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 9. นางกิติมา งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 10. นางสาวสิรินทร์ทิพย์ อมรรัตนเมธีกุล นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 4. การฝึกอบรม Interventional pain management ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน งบประมาณ 193,227.- บาท จำนวน 1 คน (นางสาวสุนิสา เฮงศิริ) (ลำดับที่ 28) 5. ประชุม The 12th International Conference on Air Quality – Science and Application ณ กรีซ มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 498,600.- บาท จำนวน 4 คน (ลำดับที่ 38) 1. นางเติมศิริ จงพูนผล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 2. นางนภาพร ศรีเพ็ชรพันธุ์ นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมมลพิษ 2 3. นางอรอุมา เกิดศรีเหล็ก นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมมลพิษ 1 4. นางสาวทิพย์ญาณี สุวรรณวิจิตร นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง 6. ประชุม ประชุมวิชการนานาชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 23 (The 23rd International AIDS Conference 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 39) 1. นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 2. นางรพีพรรณ อเนกวรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข 3. นางอลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4. นางสาวเอมอร สิริพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 33 5. นางสาวสุวรรณา มณีนิธิเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 52 6. นายฐิติสันต์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 28 7. นางฉันทพันธ์ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 26 8. นายกัญจน์ วงศ์พานิช นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9. นางภัทรานี ภูวประภาชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10. นางกนกรัตน์ เลิศไตรภพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7. การฝึกอบรมโรคต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology and Diabetes Melliitus) ณ แคนาดา มีกำหนด 65 วัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2563 งบประมาณ 250,090.- บาท จำนวน 1 คน (นายศุภวุฒิ สุขสันติเลิศ) (ลำดับที่ 21) 8. การประชุม WONCA Asia Pacific Region Conference 2020 ณ นิวซีแลนด์ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2563 จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 2 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 1. นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 2. นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง 3. นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 4. นายกมลรัชฎ์ จงธนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 5. นางจริยา สุภาพงษ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง 9. การประชุม 2020 International Congress on Integrative Medicine & Health ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน 1. นางสาวพัชร์จิรา เจียรณิชานันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. นางสาวสุบงกช คือประโคน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตากสิน 3. นางธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ลำดับที่ 3 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 10. การประชุม The 23rd International AIDS Conference (AIDS 2020) ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 2. นายชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 3. นายสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา 4. นางสาวสุพรรณี จิรจริยาเวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 5. นางสาวอรวรรณ เธียรไฝ่ดี นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ลำดับที่ 5 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 11. การฝึกอบรมการผ่าตัดส่องกล้องในโพรงมดลูก ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 30 วัน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน (นายวสุ ปิยะศิริศิลป์) (ลำดับที่ 9 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 12. การประชุม 17th Asia Pacific Medical Education Conference ณ สิงคโปร์ มีกำหนด 6 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน 3. นางสาววัลยา เชาว์พานิชย์เวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4. นางสาวนิศารัตน์ เจริญศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 5. นางสาววัลลภา รัตนสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ลำดับที่ 10 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 13. การประชุม The 24th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC World Lab Seoul 2020) ณ สาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 คน 1. นางจารุวดี ณ แก้ว นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข 2. นางสาวจุฑาพร เพิ่มเขตการณ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มชีวเคมี สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (ลำดับที่ 14 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) รวมเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 = 13 โครงการ จำนวน 58 คน งบประมาณ 4,008,481.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 = 16 โครงการ จำนวน 71 คน งบประมาณ 5,287,401.- บาท 71 x 100/153 = 46.41% โครงการที่ชะลอ/เลื่อน/ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ประชุม The Annual Assembly Hospice and Palliative care ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2563 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 7) - ยกเลิก 2. ฝึกอบรม การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 90 วัน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 14 มิถุนายน 2563 งบประมาณ 299,964.- บาท จำนวน 1 ราย (นายธนิต ทวีบรรจงสิน) (ลำดับที่ 19) - ชะลอ 3. ฝึกอบรม Interventional pain management ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563 งบประมาณ 193,227.- บาท จำนวน 1 คน (นางสาวสุนิสา เฮงศิริ) (ลำดับที่ 28) - เลื่อน 4. ฝึกอบรม การป้องกันและดับเพลิงในอาคารที่มีความเสี่ยงสูง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีกำหนด 7 วัน งบประมาณ 1,211,800.- บาท จำนวน 23 คน (ลำดับที่ 34) - ยกเลิก 5. ฝึกอบรม Green Cities for Eco – efficiency ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มีกำหนด 22 วัน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2563 งบประมาณ 1,600.- บาท (นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา) (ลำดับที่ 36) - ชะลอ 6. ประชุม The 12th International Conference on Air Quality – Science and Application ณ กรีซ มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 14 มีนาคม 2563 งบประมาณ 498,600.- บาท จำนวน 4 คน (ลำดับที่ 38) - ยกเลิก ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 7. ประชุม WONCA Asia Pacific Region Conference 2020 ณ ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2563 งบประมาณ 950,800.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 2) - ยกเลิก 8. ประชุม Ottawa Conference and ICME 2020 ณ มาเลเซีย มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 งบประมาณ 546,300.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 11) - ยกเลิก 9. ประชุม Aging in America Conference 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 29 มีนาคม 2563 งบประมาณ 800,975.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 13) - ยกเลิก โครงการที่ยกเลิก เนื่องจากเหตุผลทางครอบครัว 1. ฝึกอบรม การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางมือและข้อมือ ณ สมาพันธรัฐสวิส มีกำหนด 94 วัน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2563 งบประมาณ 384,620.- บาท จำนวน 1 คน (นายกมลชนก สุขสันติเลิศ) (ลำดับที่ 23) การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ 145 หลักสูตร 163 คน งบประมาณ 6,335,577.- บาท ดังนี้ - ศึกษาใหม่ ทุน 1 (ก) : 25 หลักสูตร 25 คน งบประมาณ 818,430.- บาท - ศึกษาต่อเนื่อง ทุน 1 (ก) : 84 หลักสูตร 96 คน งบประมาณ 3,029,480.- บาท - ฝึกอบรมใหม่ ทุน 1 (ก) : 27 หลักสูตร 33 คน งบประมาณ 1,201,250.- บาท - ฝึกอบรมนักบริหาร : 9 หลักสูตร 9 คน งบประมาณ 1,286,417.- บาท เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ 167 หลักสูตร 194 คน งบประมาณ 8,266,967.- บาท ดังนี้ - ศึกษาใหม่ ทุน 1 (ก) : 26 หลักสูตร 27 คน งบประมาณ 873,430.- บาท - ศึกษาต่อเนื่อง ทุน 1 (ก) : 89 หลักสูตร 101 คน งบประมาณ 3,179,920.- บาท - ฝึกอบรมใหม่ ทุน 1 (ก) : 39 หลักสูตร 53 คน งบประมาณ 2,296,650 บาท - ฝึกอบรมนักบริหาร : 13 หลักสูตร 13 คน งบประมาณ 1,916,967.- บาท 194 x 100/862 = 22.51 % การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศและในประเทศ 46.41 + 22.51 x 100 / (80 + 80) = 43.08 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ 1. การฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 91 วัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2563 งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (นายภัคพล ดำรงพืชผล) (ลำดับที่17) : เลื่อน 2. การฝึกอบรม Green Cities for Eco – Efficiency ณ เนเธอร์แลนด์ มีกำหนด 22 วัน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2563 งบประมาณ 1,600.-บาท จำนวน 1 คน (นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา) (ลำดับที่36) : ชะลอ 3. ประชุม Ottawa Conference and ICME 2020 ณ มาเลเซีย มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นายสุทัศน์ ภัทรวรธรรม 2. นางสาวอภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ 3. นายฮาร์ยิต ซิงห์ บัดติยา 4. นายนวัชระ พงษ์สงวนสุข 5. นายกิตติพงศ์ มาศเกษม (ลำดับที่ 11 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 4. ประชุม Aging in America Conference 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 30 มีนาคม 2563 งบประมาณ 800,975.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน 1. นางอรวรรณ ลิขิตวสวรรค์ 2. นางมณฑา บัวเกิด 3. นางนพวรรณ ภัทรวงศา 4. น.ส.สุกัญญา จงศิริยรรยง 5. นางวิไลพร มหัทธนาภิวัฒน์ (ลำดับที่ 13 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) โครงการที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม (งดดำเนินการ) ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advance Oral Communication Course : AOCC) งบประมาณ 300,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 4) โครงการที่ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. ฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 5 วัน งบประมาณ 955,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 5) 3. ประชุม European Congress of Society Covering Clinical Microbiology and Infectious Diseases ณ ฝรั่งเศส มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 8) 4. ประชุม SLS Minimally Invasive Surgery Week 2020 Annual Meeting ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 9) 5. ประชุม เวชศาสตร์ฉุกเฉินนานาชาติ (International Conference on Emergency Medicine) ณ อาร์เจนตินา มีกำหนด 10 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 11) 6. ฝึกอบรม ศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทาง ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/ญี่ปุ่น มีกำหนด 3 เดือน 4 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 15) 7. ฝึกอบรม การส่องกล้องอัลตราซาวน์ศัยลศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนบน ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 3 เดือน 1 วัน งบประมาณ 750,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 16) 8. ฝึกอบรม การผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 91 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 17) 9. ฝึกอบรม โรคเบาหวานและการจัดการทางคลินิกโรคเบาหวานขั้นสูง ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/ญี่ปุ่น มีกำหนด 30 วัน งบประมาณ 400,000.- บาท จำนวน 2 คน (ลำดับที่ 18) 10. ฝึกอบรม การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/ญี่ปุ่น มีกำหนด 90 วัน งบประมาณ 299,964.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 19) 11. ฝึกอบรม โรคต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology and Diabetes Mellitus) ณ แคนาดา มีกำหนด 65 วัน งบประมาณ 250,090.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 21) 12. ฝึกอบรม สาขาม่านตาอักเสบ ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 94 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 22) 13. ฝึกอบรม ด้านโสต ศอ นาสิก ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/เครือรัฐออสเตรเลีย มีกำหนด 28 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 26) 14. ฝึกอบรม ด้าน Palliative Care การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย/ทวีปเอเชีย มีกำหนด 30 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 27) 15. ฝึกอบรม ด้าน Interventional Pain Management ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 30 วัน งบประมาณ 193,227.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 28) 16. ฝึกอบรม Locomotive Syndrome for Geriatric Orthopedist ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 62 วัน 17. ฝึกอบรม ด้าน Geriatrics Services ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/เครือรัฐออสเตรเลีย มีกำหนด 34 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 31) ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 18. ประชุม 17th World Congress of Anaesthesiologists ณ สาธารณรัฐเช็ก มีกำหนด 9 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 4 ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 19. ประชุม The 23rd International AIDS Conference (AIDS 2020) ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 917,855.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 5 ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 20. ประชุม AOCMF Fellowship Program for CMF Sugeons ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 1 เดือน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน รวมเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 = 4 โครงการ จำนวน 12 คน งบประมาณ 351,600.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 = 20 โครงการ จำนวน 83 คน งบประมาณ 5,639,001.- บาท 83 x 100/153 = 54.25% การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จำนวน 4 โครงการ 195 หลักสูตร 279 คน งบประมาณ 10,964,430.- บาท ดังนี้ - ศึกษาใหม่ ทุน 1 (ก) : 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 140,650.- บาท - ศึกษาต่อเนื่อง ทุน 1 (ก) : 129 หลักสูตร 131 คน งบประมาณ 4,765,980.- บาท - ฝึกอบรมใหม่ ทุน 1 (ก) : 62 หลักสูตร 144 คน งบประมาณ 5,988,800.- บาท - ฝึกอบรมนักบริหาร : 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 69,000.- บาท เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 จำนวน 4 โครงการ 360 หลักสูตร 473 คน งบประมาณ 19,206,397.- บาท ดังนี้ - ศึกษาใหม่ ทุน 1 (ก) : 29 หลักสูตร 30 คน งบประมาณ 1,014,080 .- บาท - ศึกษาต่อเนื่อง ทุน 1 (ก) 216 หลักสูตร 232 คน งบประมาณ 7,918,900.- บาท - ฝึกอบรมใหม่ ทุน 1 (ก) : 101 หลักสูตร 197 คน งบประมาณ 8,285,450.- บาท - ฝึกอบรมนักบริหาร : 14 หลักสูตร 14 คน งบประมาณ 1,987,967.- บาท 473 x 100/862 = 54.87 % การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศและในประเทศ 54.25 + 54.87 x 100 / (80 + 80) = 68.20 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานภายนอก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ = (จำนวนรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมของข้าราชการที่ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นและมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานได้ x 100/267) 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ณ ต่างประเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 2.1 ผลผลิต =( จำนวนข้าราชการที่ได้รับอนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ x ๑๐๐/จำนวนข้าราชการตามแผนฯ) 2.2 ผลลัพธ์ - ระดับที่ 1 = (จำนวนรายงานผลการฝึกอบรมฯ x100/จำนวนการฝึกอบรมฯ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. 2563 ทั้งหมด) - ระดับที่ 2 = (จำนวนแผนการพัฒนางาน x100/จำนวนการฝึกอบรมฯ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. 2563 ทั้งหมด 2.3 ผลการดำเนินการ = ((ผลผลิต + ผลลัพธ์ระดับที่ ๑ + ผลลัพธ์ระดับที่ ๒)/๓ ) วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย = (ผลสำเร็จรวมของกิจกรรมที่ ๑ และ กิจกรรมที่ ๒ x ๑๐๐/ค่าเป้าหมายรวมของกิจกรรมที่ ๑ และ กิจกรรมที่ ๒)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด