ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.3 กิจกรรมการสํารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 04090000-3859

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. ให้หน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วๆไปกับประชาชน หรือบุคคลของหน่วยงานหรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้าน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 2. ผู้ประเมินทำการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงานต่างๆ โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 3.3 ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจราชการกำหนด

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๓)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 แล้ว จำนวน 250 ชุด จากหลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 ๓. หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching and Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และกองงานผู้ตรวจได้สรุปผลคะแนนและจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจส่งมาให้ สถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวนแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทั้งสิ้น 500 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-08-20)

57.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดวันทอดแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-20)

55.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดวันทอดแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-06-19)

52.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดวันทอดแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-20)

50.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการทอดแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 สำหรับผลการทอดแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งผลมาให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-20)

48.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างวางแผนการทอดแบบสำรวจครั้งถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-20)

45.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างสรุปผลการทอดแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้บริการ ครั้งที่ 1 และจัดเตรียมการทอดแบบสำรวจครั้งถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างสรุปผลการทอดแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้บริการ ครั้งที่ 1 และจัดเตรียมการทอดแบบสำรวจครั้งถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : ดำเนินทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-20)

8.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการจัดทำกิจกรรมการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลสำหรับการดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3859

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3859

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0938

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ำหนักร้อยละ 6)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 82.02

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
82.02

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **