ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ และต่างประเทศ (๒๒.๒ การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ณ ต่างประเทศ) : 04090000-3862

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปราณี จันทรีย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านภารกิจ สภาพสังคมในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สภาพพื้นที่ ฯลฯ นำมาใช้ในการบริหารที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งให้ผู้บริหารใช้ประกอบในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีหลากหลายทำให้กรุงเทพมหานครมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หลายด้านด้วยกันตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาทุกสายงานหรือสายอาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งบุคลากรในแต่ละสายอาชีพจะมีพื้นฐานความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการสำรวจความจำเป็นของหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรจากการอบรมที่หน่วยงานดำเนินการเองและการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรมฯ กับหน่วยงายภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานหรือสายอาชีพนั้น ๆ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น ด้วยการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะตามแต่ละสายอาชีพในสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

04090202/04090202

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้และเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากภายนอกองค์การ จึงต้องให้ไปเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมฯ กับหน่วยงานภายนอก อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพตามสายงาน 2.3 เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครกับนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกประเภทและทุกระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) สำหรับการเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวน 1,111 คน และ/ตามความจำเป็น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

ดำเนินการส่งเสริมข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 1.โครงการที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (โอนงบประมาณให้หน่วยงานแล้ว) 1.1 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ ข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา 23 คน ใช้งบประมาณ 2,278,920.- บาท 1.2 ใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา 11 คน 2. โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วและยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โอนงบประมาณให้หน่วยงานแล้ว) 2.1 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 โครงการ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติ 30 คน ใช้งบประมาณ 3,360,081.- บาท 2.2 ใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติ 20 คน สรุปงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 5,639,001 บาท

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานต่างประเทศ ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ครบถ้วนทุกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานต่างประเทศ ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ครบถ้วนทุกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-09-10)

62.00

10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โครงการที่ยกเลิกการเดินทาง แต่เข้าร่วมการประชุมแบบเสมือนจริง (Virtual) 1. ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 23 (The 23rd International AIDS Conference 2020) - ยกเลิกการเดินทาง มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ สหรัฐอเมริกา งบประมาณ 1,000,000.- บาท - เข้าร่วมการประชุมแบบเสมือนจริง (Virtual) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 10 คน 1. นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 2. นางรพีพรรณ อเนกวรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข 3. นางอลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4. นางสาวเอมอร สิริพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม 5. นางสาวสุวรรณา มณีนิธิเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 6. นายฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี 7. นางสาวฉันทพันธ์ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 8. นายกัญจน์ วงศ์พานิช นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 9. นางภัทรานี ภูวประภาชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10. นางกนกรัตน์ เลิศไตรภพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ลำดับแผน 39 : ตั้งงบประมาณที่สถาบันฯ) 2. การประชุม The 23rd International AIDS Conference (AIDS 2020) - ยกเลิกการเดินทาง มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ สหรัฐอเมริกา งบประมาณ 917,855.- บาท - เข้าร่วมการประชุมแบบเสมือนจริง (Virtual) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 2. นายชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 3. นายสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา 4. นางสาวสุพรรณี จิรจริยาเวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 5. นางสาวอรวรรณ เธียรไฝ่ดี นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ลำดับที่ 5 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-20)

60.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. การศึกษา ทุนอมรินทร์ (ทุนต่อเนื่อง) 1 คน ณ สหราชอาณาจักร ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 1,000,000.- บาท สำรองสำหรับผู้รับทุน ปี งปม. พ.ศ. 2562 (ลำดับแผน 1) น.ส.วราภรณ์ วานิชเจริญนาน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) สำนักงานเขตทุ่งครุ ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร ระหว่าง 19 ก.ย. 61 - 28 ก.ย.62 สำเร็จการศึกษา ปี งปม. พ.ศ. 2562 (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 2. การศึกษา ทุนอมรินทร์ (ขอใหม่) 6 คน ณ สหราชอาณาจักร ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 6,000,000.- บาท ได้รับทุนอมรินทร์ อยู่ระหว่างการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย (ลำดับแผน 2) - น.ส.รัตนาวดี เจริญสุข นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักการระบายน้ำ - น.ส.มานิตา บวรกีรติขจร สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุนอมรินทร์ - น.ส.ศศินา ศรีไวย์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักสิ่งแวดล้อม (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 3. ฝึกอบรม/ประชุม /สัมมนาของผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 500,000.- บาท (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) (ลำดับแผน 3) 4. ฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advance Oral Communication Course : AOCC) งบประมาณ 300,000.- บาท (ลำดับแผน 4) ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก โครงการที่ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5. ฝึกอบรม ศัลยกรรมกระดูก สาขาศัลยกรรมทางมือ และอุบัติเหตุทางมือ ณ ทวีปยุโรป 1 คน ระยะเวลา 5 เดือน 4 วัน งบประมาณ 400,000.- บาท (ลำดับแผน 30) ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน โครงการที่ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6. ประชุม ISQua 37th International Conference ณ อิตาลี 5 คน ระเวลา 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท (ลำดับแผน 1 ใช้เงินนอกงบประมาณ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-07-20)

58.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โครงการที่ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ฝึกอบรม การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ณ ทวีปเอเชีย/ญี่ปุ่น มีกำหนด 32 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับแผน 13) 2. ฝึกอบรม Research Fellowship, Spaulding Rehabilitation Hospital ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 1 ปี 4 วัน งบประมาณ 800,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับแผน 20) 3. ฝึกอบรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ ทวีปเอเชีย/ออสเตรเลีย มีกำหนด 60 วัน งบประมาณ 250,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับแผน 25) 4. ฝึกอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการอุทกภัยและการเตือนภัย ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 7 วัน งบประมาณ 1,200,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับแผน 32) 5. ฝึกอบรม การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนด 7 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับแผน 33) ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 6. ฝึกอบรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ ทวีปเอเชีย/ออสเตรเลีย มีกำหนด 60 วัน งบประมาณ 250,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับแผน 7 ใช้เงินนอกงบประมาณ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-06-19)

56.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โครงการที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม (งดดำเนินการ) ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advance Oral Communication Course : AOCC) งบประมาณ 300,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 4) โครงการที่ชะลอ/เลื่อน/ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. ฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 5 วัน งบประมาณ 955,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 5) 3. ประชุม European Congress of Society Covering Clinical Microbiology and Infectious Diseases ณ ฝรั่งเศส มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 8) 4. ประชุม SLS Minimally Invasive Surgery Week 2020 Annual Meeting ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 9) 5. ประชุม เวชศาสตร์ฉุกเฉินนานาชาติ (International Conference on Emergency Medicine) ณ อาร์เจนตินา มีกำหนด 10 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 11) 6. ฝึกอบรม ศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทาง ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/ญี่ปุ่น มีกำหนด 3 เดือน 4 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 15) 7. ฝึกอบรม การส่องกล้องอัลตราซาวน์ศัยลศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนบน ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 3 เดือน 1 วัน งบประมาณ 750,000.- บาท (ลำดับที่ 16) 8. ฝึกอบรม การผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 91 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 17) 9. ฝึกอบรม โรคเบาหวานและการจัดการทางคลินิกโรคเบาหวานขั้นสูง ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/ญี่ปุ่น มีกำหนด 30 วัน งบประมาณ 400,000.- บาท จำนวน 2 คน (ลำดับที่ 18) 10. ฝึกอบรม การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/ญี่ปุ่น มีกำหนด 90 วัน งบประมาณ 299,964.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 19) 11. ฝึกอบรม โรคต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology and Diabetes Mellitus) ณ แคนาดา มีกำหนด 65 วัน งบประมาณ 250,090.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 21) 12. ฝึกอบรม สาขาม่านตาอักเสบ ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 94 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 22) 13. ฝึกอบรม ด้านโสต ศอ นาสิก ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/เครือรัฐออสเตรเลีย มีกำหนด 28 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 26) 14. ฝึกอบรม ด้าน Palliative Care การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย/ทวีปเอเชีย มีกำหนด 30 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 27) 15. ฝึกอบรม ด้าน Interventional Pain Management ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 30 วัน งบประมาณ 193,227.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 28) 16. ฝึกอบรม Locomotive Syndrome for Geriatric Orthopedist ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 62 วัน 17. ฝึกอบรม ด้าน Geriatrics Services ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/เครือรัฐออสเตรเลีย มีกำหนด 34 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 31) ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 18. ประชุม 17th World Congress of Anaesthesiologists ณ สาธารณรัฐเช็ก มีกำหนด 9 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 4 ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 19. ประชุม The 23rd International AIDS Conference (AIDS 2020) ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 917,855.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 5 ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 20. ประชุม AOCMF Fellowship Program for CMF Sugeons ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 1 เดือน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-05-25)

54.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุม Ottawa Conference and ICME 2020 ณ มาเลเซีย มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นายสุทัศน์ ภัทรวรธรรม 2. นางสาวอภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ 3. นายฮาร์ยิต ซิงห์ บัดติยา 4. นายนวัชระ พงษ์สงวนสุข 5. นายกิตติพงศ์ มาศเกษม (ลำดับที่ 11 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 2. ประชุม Aging in America Conference 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 30 มีนาคม 2563 งบประมาณ 800,975.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน 1. นางอรวรรณ ลิขิตสวรรค์ 2. นางมณฑา บัวเกิด 3. นางนพวรรณ ภัทรวงศา 4. น.ส.สุกัญญา จงศิริยรรยง 5. นางวิไลพร มหัทธนาภิวัฒน์ (ลำดับที่ 13 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) รวมเดือนพฤษภาคม 2563 = 20 โครงการ จำนวน 83 คน งบประมาณ - บาท 83 x 100/153 = 54.25 % โครงการที่ชะลอ/เลื่อน/ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ฝึกอบรม ทันตกกรรมผู้สูงอายุและการฟื้นฟูสภาวะช่องปาก (Gerondontplogy and Oral Rehabilitation) ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 90 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 14) 2. ประชุม ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 23 (The 23rd International AIDS Conference 2020) ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 39) 3. ประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง WONCA Europe Conference 2020 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 40) 4. ประชุม ยาเสพติดระดับนานาชาติ College on Problems of Drug Dependence (CPDD) Annual Meeting 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 9 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 41) 5. ประชุม 15th International Congress on Nursing Informatics – NI2020) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย มีกำหนด 6 วัน งบประมาณ 550,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 42) 6. ประชุม Joint World Conference on Social Development 2020, with the Theme: Promoting Human Relationships : Bridging the Future ณ สาธารณรัฐอิตาลี มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 9 คน (ลำดับที่ 43) 7. ประชุม 7th International Conference on the History of Occupation and Environmental Health ณ แอฟริกา มีกำหนด 7 วัน งบประมาณ 766,600.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 44) โครงการที่ชะลอ/เลื่อน/ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 8. ประชุม 2020 International Congress on Integrative Medicine & Health ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน งบประมาณ 525,580.- บาท จำนวน 3 คน (ลำดับที่ 3 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 9. ประชุม WONCA Asia Pacific Region Conference 2020 ณ ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2563 งบประมาณ 650,000.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 12 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 10. ประชุม 24 th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC World Lab Seoul 2020) ณ สาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2563 งบประมาณ 176,750.- บาท (ลำดับที่ 14 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-20)

48.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. การฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 91 วัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2563 งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (นายภัคพล ดำรงพืชผล) (ลำดับที่17) : เลื่อน 2. การฝึกอบรม Green Cities for Eco – Efficiency ณ เนเธอร์แลนด์ มีกำหนด 22 วัน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2563 งบประมาณ 1,600.-บาท จำนวน 1 คน (นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา) (ลำดับที่36) : ชะลอ รวมเดือนเมษายน 2563 = 18 โครงการ จำนวน 73 คน งบประมาณ 5,639,001.- บาท 73 x 100/153 = 47.71 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-03-19)

46.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. การฝึกอบรมโรคต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology and Diabetes Melliitus) ณ แคนาดา มีกำหนด 65 วัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2563 งบประมาณ 250,090.- บาท จำนวน 1 คน (นายศุภวุฒิ สุขสันติเลิศ) (ลำดับที่ 21) 2. การประชุม WONCA Asia Pacific Region Conference 2020 ณ นิวซีแลนด์ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2563 จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 2 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 1. นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 2. นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง 3. นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 4. นายกมลรัชฎ์ จงธนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 5. นางจริยา สุภาพงษ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง 3. การประชุม 2020 International Congress on Integrative Medicine & Health ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน 1. นางสาวพัชร์จิรา เจียรณิชานันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. นางสาวสุบงกช คือประโคน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตากสิน 3. นางธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ลำดับที่ 3 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 4. การประชุม The 23rd International AIDS Conference (AIDS 2020) ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 2. นายชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 3. นายสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา 4. นางสาวสุพรรณี จิรจริยาเวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 5. นางสาวอรวรรณ เธียรไฝ่ดี นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ลำดับที่ 5 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 5. การฝึกอบรมการผ่าตัดส่องกล้องในโพรงมดลูก ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 30 วัน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน (นายวสุ ปิยะศิริศิลป์) (ลำดับที่ 9 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 6. การประชุม 17th Asia Pacific Medical Education Conference ณ สิงคโปร์ มีกำหนด 6 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน 3. นางสาววัลยา เชาว์พานิชย์เวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4. นางสาวนิศารัตน์ เจริญศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 5. นางสาววัลลภา รัตนสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ลำดับที่ 10 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 7. การประชุม The 24th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC World Lab Seoul 2020) ณ สาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 คน 1. นางจารุวดี ณ แก้ว นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข 2. นางสาวจุฑาพร เพิ่มเขตการณ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มชีวเคมี สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (ลำดับที่ 14 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) รวมเดือนมีนาคม 2563 = 16 โครงการ จำนวน 71 คน งบประมาณ 5,287,401.- บาท 71 x 100/153 = 46.41 % โครงการที่ชะลอ/เลื่อน/ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ประชุม The Annual Assembly Hospice and Palliative care ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2563 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 7) - ยกเลิก 2. ฝึกอบรม การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 90 วัน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 14 มิถุนายน 2563 งบประมาณ 299,964.- บาท จำนวน 1 ราย (นายธนิต ทวีบรรจงสิน) (ลำดับที่ 19) - ชะลอ 3. ฝึกอบรม Interventional pain management ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563 งบประมาณ 193,227.- บาท จำนวน 1 คน (นางสาวสุนิสา เฮงศิริ) (ลำดับที่ 28) - เลื่อน 4. ฝึกอบรม การป้องกันและดับเพลิงในอาคารที่มีความเสี่ยงสูง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีกำหนด 7 วัน งบประมาณ 1,211,800.- บาท จำนวน 23 คน (ลำดับที่ 34) - ยกเลิก 5. ฝึกอบรม Green Cities for Eco – efficiency ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มีกำหนด 22 วัน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2563 งบประมาณ 1,600.- บาท (นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา) (ลำดับที่ 36) - ชะลอ 6. ประชุม The 12th International Conference on Air Quality Science and Application ณ กรีซ มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 14 มีนาคม 2563 งบประมาณ 498,600.- บาท จำนวน 4 คน (ลำดับที่ 38) - ยกเลิก ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 7. ประชุม WONCA Asia Pacific Region Conference 2020 ณ ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2563 งบประมาณ 950,800.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 2) - ยกเลิก 8. ประชุม Ottawa Conference and ICME 2020 ณ มาเลเซีย มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 งบประมาณ 546,300.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 11) - ยกเลิก 9. ประชุม Aging in America Conference 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 29 มีนาคม 2563 งบประมาณ 800,975.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 13) - ยกเลิก โครงการที่ยกเลิก เนื่องจากเหตุผลทางครอบครัว 1. ฝึกอบรม การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางมือและข้อมือ ณ สมาพันธรัฐสวิส มีกำหนด 94 วัน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 กรกฎษคม 2563 งบประมาณ 349,938.- บาท จำนวน 1 คน (นายกมลชนก สุขสันติเลิศ) (ลำดับที่ 23)

** ปัญหาของโครงการ :โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวนหลายโครงการ มีการชะลอ/เลื่อน/ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVJD - 19) อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวนหลายโครงการ มีการชะลอ/เลื่อน/ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVJD - 19) อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-02-21)

32.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. การฝึกอบรม Interventional pain management ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563 งบประมาณ 193,227.- บาท จำนวน 1 คน (นางสาวสุนิสา เฮงศิริ) (ลำดับที่ 28) 2. ประชุม The 12th International Conference on Air Quality Science and Application ณ กรีซ มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 15 มีนาคม 2563 งบประมาณ 498,600.- บาท จำนวน 4 คน (ลำดับที่ 38) 1. นางเติมศิริ จงพูนผล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 2. นางนภาพร ศรีเพ็ชรพันธุ์ นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมมลพิษ 2 3. นางอรอุมา เกิดศรีเหล็ก นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมมลพิษ 1 4. นางสาวทิพย์ญาณี สุวรรณวิจิตร นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง 3. ประชุม ประชุมวิชการนานาชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 23 (The 23rd International AIDS Conference 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 5 - 12 กรกฏาคม 2563 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 39) 1. นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 2. นางรพีพรรณ อเนกวรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข 3. นางอลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4. นางสาวเอมอร สิริพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 33 5. นางสาวสุวรรณา มณีนิธิเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 52 6. นายฐิติสันต์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 28 7. นางฉันทพันธ์ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 26 8. นายกัญจน์ วงศ์พานิช นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9. นางภัทรานี ภูวประภาชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10. นางกนกรัตน์ เลิศไตรภพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 = 9 โครงการ จำนวน 49 คน งบประมาณ 5,037,311.- บาท 49 x 100/153 = 32.03 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-20)

22.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุม The Annual Assembly Hospice and Palliative care ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2563 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 7) 2. ฝึกอบรม การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 90 วัน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 14 มิถุนายน 2563 งบประมาณ 299,964.- บาท จำนวน 1 ราย (นายธนิต ทวีบรรจงสิน) (ลำดับที่ 19) 3. ประชุม 7th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health ณ แอฟริกาใต้ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 งบประมาณ 766,600.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 44) 1. นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 2. นายสุรินทร์ นัมคณิสรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 3. นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ เลขานุการ สำนักการแพทย์ 4. นายจรัล พจนามธุรส นักวิชการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 5. นางรัตนา บรรณาธรรม นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 6. นายธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 9 7. นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติกวิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 8. นางสาวพรสุดา ผานุการณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 9. นางกิติมา งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 10. นางสาวสิรินทร์ทิพย์ อมรรัตนเมธีกุล นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รวมเดือนมกราคม 2563 = 6 โครงการ จำนวน 34 คน งบประมาณ 3,345,484.- บาท 34 x 100/153 = 22.22 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-11-14)

9.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุม หลักสูตร 19th Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) International Conference 2019 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีกำหนด 6 วัน ระหว่างวันที 23 - 28 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ 694,300. - บาท (ลำดับแผนที่10) 1. ศาสตราจารย์พิเศษ มานิต ศรีประโมทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร 2. นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 3 นางสาวจารีวัลย์ เทียนจีน ผู้อำนวยการส่วนวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 4. นางสาวชุติมา โพธิ์แก้ว ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย 5. นางกีรตยา งามเลิศ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย 6. นายปิติ ฉลองวิริยะเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแพทยศาสตร์ศึกษา สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ 7. นางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ 8. นางสาวสุกาญจน์ ชัยณรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 9. นางสาวสุคนธ์จิต อุปนันชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกลาง 10. นางปัทมา ภูพิพัฒน์ผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2. ฝึกอบรม หลักสูตรอายุรศาสตร์มะเร็งทางเดินอาหาร ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 29 วัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (นางสาวจุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์) (ลำดับแผนที่ 12) 3. ฝึกอบรม หลักสูตรการผ่าตัดส่องกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) ณ ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 384,620.- บาท จำนวน 2 คน (นางสาวศิวาพร ศิริเพ็ญพงศ์ และนางสาวกัลยา เชียงหนุ้น) (ลำดับแผนที่ 24) รวมเดือนพฤศจิกายน 2562 = 3 โครงการ จำนวน 13 คน งบประมาณ 1,278,920.- บาท 13 x 100/153 = 8.5 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.๑ เวียนแจ้งแบบสอบถามความจำเป็นในการให้ข้าราชการไปศึกษาฯ (แบบ TN ๓) ไปยังหน่วยงาน ๑.๒ รวบรวมและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ๑.๓ นำเสนอ ก.ข.ก.ให้ความเห็นชอบ ๑.๔ แจ้งสำนักงบประมาณขอจัดสรรงบประมาณ ๑.๕ แจ้งหน่วยงานทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:๒. การให้ทุนข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ๒.๑ แจ้งทุนไปยังหน่วยงานที่ได้รับทุน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:๒.๒ ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารการขออนุมัติให้ข้าราชการไปฝึกอบรม/ประชุมจากหน่วยงานที่ได้รับทุน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:๒.๓ ดำเนินการเสนอขออนุมัติการเดินทางต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:๒.๔ ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการจัดทำสัญญา (กรณีต้องมีสัญญา)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:๒.๕ ดำเนินการให้ข้าราชการจัดทำสัญญาและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:๒.๖ แจ้งผลการอนุมัติแก่หน่วยงาน สำนักงานการเจ้าหน้าที่และสำนักงาน ก.ก. บันทึกใน ก.ก. ๑
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:๒.๗ ส่งเอกสารการอนุมัติให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อเบิกเงินหรือโอนเงินให้แก่ข้าราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:๒.๘ บันทึกการอนุมัติข้าราชการลงในระบบฐานข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:๒.๙ ติดตามและรวบรวมรายงานผลการศึกษาฯ และแผนการพัฒนางาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:๒.๑๐ เสนอรายงานต่อปลัดกรุงเทพมหานครและเผยแพร่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3862

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3862

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 125

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
68.00

100 / 100
4
125.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **