ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย : 04110000-3748

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

จัดทำโครงประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย โดยเน้นไปที่การให้ความรู้ สร้างภาพลักษณ์ สร้างความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พร้อมสอดแทรกผลงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร “NOW Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 6 แผนหลัก ได้แก่ 1. มหานครแห่งความปลอดภัย 2. มหานครแห่งการเรียนรู้ 3. มหานครสีเขียว 4. มหานครแห่งโอกาส 5. มหานครแห่งอาเซียน และ 6. มหานครแห่งความสุข

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นจริงไปยังประชาชน 2. เพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจ 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ ถูกต้อง และเชื่อถือได้จากกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 4. เพื่อลดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงอคติทางสื่อสังคมออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

ระดับ 5 ระดับที่ 1 : ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการ ระดับที่ 2 : ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับที่ 3 : จัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ระดับที่ 4 : เผยแพร่ผลงานที่ผลิตผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ระดับที่ 5 : ติดตามประเมินผล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-31)

20.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. การจัดซื้อจัดจ้าง 2. แก้ไขแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-29)

20.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. การจัดซื้อจัดจ้าง 2. แก้ไขแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. แก้ไขแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:25%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:25%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:25%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3748

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3748

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0748

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **