ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย : 04110000-3748

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จัดทำโครงประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย โดยเน้นไปที่การให้ความรู้ สร้างภาพลักษณ์ สร้างความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พร้อมสอดแทรกผลงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร “NOW Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 6 แผนหลัก ได้แก่ 1. มหานครแห่งความปลอดภัย 2. มหานครแห่งการเรียนรู้ 3. มหานครสีเขียว 4. มหานครแห่งโอกาส 5. มหานครแห่งอาเซียน และ 6. มหานครแห่งความสุข

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นจริงไปยังประชาชน 2. เพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจ 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ ถูกต้อง และเชื่อถือได้จากกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 4. เพื่อลดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงอคติทางสื่อสังคมออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

ระดับ 5 ระดับที่ 1 : ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการ ระดับที่ 2 : ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับที่ 3 : จัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ระดับที่ 4 : เผยแพร่ผลงานที่ผลิตผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ระดับที่ 5 : ติดตามประเมินผล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ (Viral Clip) ความยาว 1-5 นาที เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 2. จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ความยาว 1-3 นาที เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 3. จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 1 ชุด จำนวน 10 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 25 นาที/ตอน เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ infographic animation เผยแพร่การทำงานและการติดต่อราชการของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ digital content และ infographic เผยแพร่นโยบายของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 6. จัดทำบทความเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 7. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแฟนเพจในการปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมรักษากรุงเทพมหานคร 8. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-31)

60.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 1. ผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ (Viral Clip) ความยาว 1-5 นาที เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 2. จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ความยาว 1-3 นาที เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 3. จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 1 ชุด จำนวน 10 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 25 นาที/ตอน เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ infographic animation เผยแพร่การทำงานและการติดต่อราชการของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ digital content และ infographic เผยแพร่นโยบายของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 6. จัดทำบทความเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 7. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแฟนเพจในการปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมรักษากรุงเทพมหานคร 8. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-31)

50.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 1. ผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ (Viral Clip) ความยาว 1-5 นาที เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 2. จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ความยาว 1-3 นาที เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 3. จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 1 ชุด จำนวน 10 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 25 นาที/ตอน เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ infographic animation เผยแพร่การทำงานและการติดต่อราชการของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ digital content และ infographic เผยแพร่นโยบายของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 6. จัดทำบทความเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 7. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแฟนเพจในการปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมรักษากรุงเทพมหานคร 8. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-30)

40.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1. ลงนามสัญญาเลขที่ 22-11-63 ลว. 16 มิ.ย. 63 และสัญญาแก้ไข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ลว. 17 ก.ค. 63 2. ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. 63 - 14 ต.ค. 63 3. กำหนดส่งมอบงานเป็น 3 วงด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-29)

30.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประกาศเชิญชวนประกวดราคา e-bidding ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563 2. ยื่นเสนอราคาในวันที่ 7 พ.ค. 2563 3. นำเสนอผลงานในวันที่ 8 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-30)

20.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2. อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-31)

20.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-29)

20.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3748

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3748

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0748

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **