รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย : 0411-0748

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
2.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 2. เผยแพร่ผลงานที่ผลิตผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

31/1/2563 : ดำเนินการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. แก้ไขแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. การจัดซื้อจัดจ้าง 2. แก้ไขแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 31/3/2563 : ดำเนินการ ดังนี้ 1. การจัดซื้อจัดจ้าง 2. แก้ไขแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2. อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงาน 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประกาศเชิญชวนประกวดราคา e-bidding ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563 2. ยื่นเสนอราคาในวันที่ 7 พ.ค. 2563 3. นำเสนอผลงานในวันที่ 8 พ.ค. 2563 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานของเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคมผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเองในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับที่ 1 : ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการ ระดับที่ ๒ : ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับที่ ๓ : จัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ระดับที่ ๔ : เผยแพร่ผลงานที่ผลิตผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ระดับที่ ๕ : ติดตามประเมินผล

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แฟ้มเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด